Folyékony hulladék elhelyezése.
Írta: szanthoandrea - Dátum: 2016.01.05. 16:54

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2015.(XI.06.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő szolgáltatás teljes körére terjed ki.

 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetre, valamint Baracska község területén a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanok tulajdonosaira, használóira (továbbiakban: tulajdonos), ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik.

2.      A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

 

2.§ (1) A rendeletben meghatározott területen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését közszolgáltatási szerződés alapján 2015. december 31. napjáig  Baracska község területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató: Fehér Gyula 2472 Kajászó, Rákóczi u. 15. szám alatti székhelyű egyéni vállalkozó (továbbiakban: közszolgáltató).

(2) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást igénybe vevő részére számlát kiállítani.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére – jelen rendeletben szabályozott módon – az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

3.Az önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos feladatai

 

3.§ (1) Az Önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladat (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről, fenntartásáról és ellenőrzéséről.

(2) A Képviselő-testület feladata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás tekintetében különösen:

a) a közszolgáltatás ellátására a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltató kiválasztása, e rendeletben meghatározott időtartamra és feltételekkel,

b) a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése,

c) a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,

d) gondoskodás a közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítéséről.

 

4.A közszolgáltatási szerződés létrejötte, tartalmi elemei, igénybevételének módja

 

4.§ (1) A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtést végző közszolgáltatóval határozott időre, de legfeljebb 10 évre szólóan köti meg. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.

(2) Az összegyűjtött szennyvizet a Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett baracskai szennyvíztelepen, az erre a célra kialakított műtárgyba üríti,

5. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások és az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint azt a közszolgáltatónak bejelenteni és átadni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást a szükséges rendszeres időközönként igénybe venni.

 (3) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni, a közszolgáltató szállító eszközeit a vele egyeztetett időpontban igénybe venni, és részére a közszolgáltatási díjat  megfizetni.

 

(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre, külön írásbeli szerződéskötés nélkül. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost tájékoztatta.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a szennyvíz mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanra való bejutással is biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a közszolgáltató szállító gépjárműve számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(6)  Amennyiben az ingatlantulajdonos kötelezettsége a közszolgáltatás igénybevételére bármely ok miatt megszűnik, annak tényét a kötelezettség megszűnésétől számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltató felé.

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítménybe összegyűjteni.

6. § (1) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(2) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató – a jogszabályi előírásoknak megfelelő intézkedések mellett – megtagadhatja annak elszállítását.

 

6.Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

 

7. § ( 1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(2) A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve) a tulajdonos azonosítására, a közüzemi szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használhatja fel.

(4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

7.A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos kötelezettségek

 

8. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a vízügyi hatóság által kijelölt leürítő helyen lehet elhelyezni, leereszteni és ártalmatlanítani. A leeresztés során a közegészségügyi és műszaki előírások megtartásának ellenőrzésére a leürítő hely üzemeltetője is jogosult.

(2) A leürítő helyen elhelyezhető nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét és minőségét, az ürítés módját és időpontját a vízügyi hatóság külön jogszabályi előírás szerint határozza meg.

 

8.A közszolgáltatás ellátásával összefüggő egyes kérdések

 

9. § (1) A közszolgáltató, ha az ingatlantulajdonos nem kér kifejezetten későbbi szállítási időpontot, mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 3 munkanapon belül a közszolgáltatást elvégezni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető vagy korlátozható.

9.A közszolgáltatási díj megállapítása, fizetésének módja

10. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes elhelyezéséért a tulajdonos meghatározott díjat köteles fizetni, melyet a munka elvégzésekor, a helyszínen kell kiegyenlíteni. Az elvégzett szolgáltatásról és a megfizetett díjról a tulajdonos a helyszínen a közszolgáltatótól számlát kap.

(2) Az alkalmazható legmagasabb közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület állapítja meg a vonatkozó jogszabályi előírások alapján általános forgalmi adó nélkül meghatározott egységnyi díjtételekkel.

(3) A közszolgáltatót megillető díj kéttényezős, melynek legmagasabb mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A lakossági nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében a közszolgáltatásért fizetendő díjat csökkenteni kell a Magyarország mindenkori éves költségvetéséről szóló törvényben meghatározott központosított támogatás összegével.

 (5) A közszolgáltatási díj meghatározását, vagy felülvizsgálatát megelőzően a közszolgáltató részletes díj javaslatot készít a (3)-(5) bekezdésben is foglaltakra tekintettel, melyhez köteles költségelemzésen alapuló és a jogszabályoknak megfelelő díjkalkulációt készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazni javasolt egységnyi közszolgáltatási díjtételek alátámasztására.

 

10.Záró rendelkezések

 

11. § (1) A rendelet 2015. november 15-én lép hatályba

(2) Hatályát veszti Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet.

    

 

 

 

Boriszov Zoltán                                                        Szeleczkyné Szabó Katalin

  polgármester                                                                                jegyző

 

 

 

 

 

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:

2015. november 6-án.

 

 

Szeleczkyné Szabó Katalin

             jegyző