Képviselő-testületi hírek
Írta: szanthoandrea - Dátum: 2016.02.25. 14:09

Képviselő-testületi hírek

 

Az idei első képviselő-testületi ülésre január 28-án került sor.  A testületi tagokon kívül jelen volt Andrási Karolina a Martonvásári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője.

 A tárgyalt napirendek és meghozott döntések:

-       Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetésének összevont kiadási főösszege 350.754 ezer forintban, bevételi főösszege 350.754 ezer forintban került megállapításra. A bevételi összegben szerepel  46.340 ezer forint hitelfelvétel, mely összeg útfelújításra kerül felhasználásra.

-       A költségvetési évet követő három évre megállapításra és jóváhagyásra került az önkormányzat saját bevételeinek összege, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének várható összege.

-       A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető

-       Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 21.262 ezer forintban,  bevételi főösszege 21.262 ezer forintban lett jóváhagyva. A működési kiadás 14.387 ezer forint, a beruházási kiadás 6.875 ezer forint.

-       A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Társulás részére önkormányzatunk 1.391.307 Ft működési célú támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.

-       Módosításra került a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata azzal, hogy éves beszámolási kötelezettségüknek minden évben december 31-éig tesznek eleget a képviselők. A beszámolók megjelentetésre kerülnek a Kidoboló című önkormányzati lapban.

-       Baracska Község Önkormányzata Képviselőt-testülete 2016. április 1. napjától biztosítja a baracskai állandó lakcímmel rendelkező,  meghívólevél útján kiértesített,  25-65 év közötti nők részére – a helyi védőnő által ellátott feladatként – a védőnői méhnyak-szűrést.

Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy a feladatellátással kapcsolatos engedélyeztetési eljárásokat kezdeményezze az illetékes szerveknél és a védőnő díjazásával kapcsolatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket.

-       Aktualizálásra került a civil szervezeteknek szóló pályázati felhívás és kiírásra került a 2016. évi felhívás.

-       A képviselő-testület tudomásul vette a jegyző teljesítményértékeléséről szóló polgármesteri tájékoztatót. A kiválónak minősített munkavégzés alapján 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra forrást biztosított testületünk a költségvetésben a jegyző illetményének 30%-kal történő megemelésére.

-       Jóváhagyásra kerültek a művelődésszervező által összeállított községi és Faluházi programok.

-       A jegyző nyilvántartása alapján megállapításra került, hogy a polgármester 2015. évben igénybe vette a számára megállapított éves szabadságot, így a 2016. évre megállapított szabadságának mértéke 39 nap.

-       A polgármester 2016. év cafetéria-keretösszege bruttó 200.000,- Ft-ban került megállapításra. A keret igénybevételének részletes szabályaira, az elszámolás rendjére a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016. évi Cafetéria szabályzata rendelkezései alkalmazandók.

-       Elfogadásra került a Transfekál Kft-vel megkötendő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó „Közszolgáltatási Szerződés”.

-       Több utcanév változtatásáról született döntés, egyrészt a jogszabályi megfelelőség végett, másrészt azért, hogy a helyi viszonylatokat nem ismerő mentő, rendőr, tűzoltó segítség a legrövidebb úton, mielőbb megérkezhessen az adott címre. Az érintett utcákban lakókkal véleményeztetésre kerülnek az átnevezési javaslatok. (Sajnos a Központi Címregiszter alkalmazása még problémás, ezért nem történt meg az elmúlt évben átnevezett Tompa utcai útszakaszok változásainak okmányokban történő módosítása. Amint lehetőség nyílik rá, az érintett lakók kiértesítésre kerülnek.)

-       A PIT Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy minden képviselő határidőre teljesítette a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét.  A testület minden képviselőre vonatkozóan név szerint döntött a tájékoztató tudomásul vételéről.

-       A helyi rendezési terv módosításának napirendje elnapolásra került.

-       A közvilágítási hálózat bővítésére érkezett kérelmekre kivitelezési ajánlatkérésről született döntés.

-       Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérése forráshiány miatt nem került támogatásra.

-       A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és  Ráckeresztúr Község önkormányzata közötti vitatott tartozás elengedését testületünk nem támogatta, a fennálló vita tisztázására tett javaslatot. Kéri, hogy Baracska Község Önkormányzata felé fennálló tartozását 2016. március 31. napjáig fizesse meg a Társulás.    

-       A minimálbér 2016. januárjától történt változása miatt növelésre került a gyermekétkeztetést ellátó 7-DAY WEEK Kft-nek meghatározott támogatás összege.

-       Határozat született a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.

-       Az OTP Bank Nyrt-vel kötött fejlesztési célú kölcsönszerződés módosítására született döntés, a szerződésmódosítás a kölcsönösszeg rendelkezésre tartási idejének módosítását érinti.

Dr. Mayer András képviselő minden szavazásnál tartózkodott, mivel már többször kérte, hogy a képviselők kapjanak a községről digitális térképet, és ezt az ülés napjáig nem kapta meg. Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselő az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének döntésekor tartózkodott a szavazásnál. A többi képviselő minden döntésnél igennel szavazott.

 

Február 11-én rendkívüli ülést tartott testületünk. Hiányzott: Csapó András képviselő. A Martonvásári Járási Hivatal részéről Dr. Varga Márta hivatalvezető helyettes volt jelen.

Az ülésen a 2016. évi pályázatok benyújtásának lehetőségéről tárgyalt testületünk. Öt TOP pályázat benyújtásáról és fejlesztési tanácsadásról, pályázati együttműködésről született döntés.

 

 

Becsei Andrásné

  alpolgármester