TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról
Írta: szanthoandrea - Dátum: 2018.04.24. 11:15

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2018.(II.22.)

határozatának melléklete

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

a környezet állapotáról

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, szerint: „ A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot,” Az 51. § (3) szerint: „A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot”.

Az ember alapvető joga, hogy olyan minőségű környezetben éljen, amely emberhez méltó és egészséges életre ad lehetőséget.

A táj, természet és környezetvédelem érdekében Baracska Község Önkormányzata a következő helyi rendeleteket alkotta, melyek hatályosak:

 

 

A környezeti elemek állapota

 

Táj és természetvédelem

 

Községünk jó természeti környezetnek mondható. Jelentős kiterjedésű külterülettel rendelkezik, kisebb erdőterületekkel, nagy része gazdasági célú terület. A zártkert funkciójú területeken sok gyümölcsös, szőlő található.

Fontos lenne a tájkép védelme érdekében az M7-es autópálya melletti táj védelme, beépítésének megtiltása Továbbra is javasoljuk, hogy helyi védettség alá kerüljön a Váli-víz völgye a hozzá kapcsolódó érintetlen legelőkkel, rétekkel. Jellegzetes és az utcaképeket változatossá teszik, gazdagítják a családi házak előkertjébe és udvarába ültetett cserjék, növények, virágok. A közparkokba kialakított zöld területek, fásítások szebbé teszik a tájat, őrzik a levegő tisztaságát.

A gyermekek természet és környezetvédelmi nevelését szolgálja, hogy a településen lévő oktatási és nevelési intézmények rendszeresen megemlékeznek az olyan jeles napokról mint a Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Víz Világnapja.

 

 

Infrastruktúra

 

A korábbi tájékoztatás óta nem történt változás. A vízellátás 2 db mélyfúrású kútból és térszíni medencéből biztosított. Belterületen teljesen kiépített a vízvezeték és szennyvízelvezető hálózat. Ezzel a település komfortja lényegesen megnövekedett. A külterületi lakott részeken biztosított a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt tartályban történő begyűjtési szolgáltatás. A keletkező szennyvizet mindkét esetben a helyi szennyvíztisztító telepen kezelik. A vezetékes telefonhálózat, internet hozzáférés az egész településen elérhető. Jelentős úthálózat felújítás hitelfelvétel igénybevételével 2006. évben volt. Több helyen kátyúzással javítottuk az utak állapotát. Pályázati támogatással 2018-ban újabb útszakaszok és járdák felújítására lesz lehetőség.

 

Levegő minősége

 

A település közvetlen környékén nincs ipari üzem, amely kedvezőtlenül befolyásolná a levegő minőségét.

A nem gázfűtésű lakások fűtését vegyes tüzeléssel (kisebb mennyiségben szénnel, nagyobb részt fával) oldják meg. Így a fűtési időszakban kisebb légszennyezés előfordul.

A zöldhulladék szállítás 2017. évi bevezetésével csökkent az avar és egyéb növényi hulladék égetése, és ezen hulladékok nyílttéri égetésének szabályozásával is csökkenést mutat a levegő ily módon történő szennyezése.

A Keve-Sertés Kft. sertéstelepéről időszakonként beáramló bűz miatt a birtokvédelmi eljárás még folyamatban van.

2015. és 2016. évben nagyobb mennyiségű Oxifa került beszerzésre és elültetésre a levegőtisztaság minőségének javítása érdekében, de évről-évre azóta is folyamatos a faültetés, melyeket rendszeresen gondoznak a fizikai alkalmazottak.

 

Zaj- és rezgésvédelem

 

A településen a legjellemzőbb zaj- és rezgésterhelés továbbra is elsősorban a 7. főközlekedési út kb. 300 méteres körzetében mérhető, romlás ezen a téren az eltelt időszakban nem tapasztalható. A vasútvonal korszerűsítésével megszűnt a korábban közlekedő zajos szerelvények által okozott terhelés. Elhanyagolható mértékben, de időszakosan a nagyméretű mezőgazdasági gépek okozta zaj miatt vannak elégedetlenkedő bejelentések. A szabadidős tevékenységek, vendéglátó egységek, zajvédelmi követelményeinek betartása évről évre javul. Időnként a háztartási tevékenységek zaja (fűnyírás, fafűrészelés) zavarja a lakosság nyugalmát. Nincsenek olyan rendszeres szabadtéri rendezvények, amelyek a lakosságra nézve káros zajhatással lennének.

Az ipari zajvédelmi követelmények betartásának. ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata

 

Víz- és talajvédelem

 

Felszíni és felszín alatti vizek állapotában jelentős változás szintén nem történt. Baracska község felszín alatti vízbázisa jó minőségű, a vízminőség folyamatos fenntartása érdekében a szükséges vízkezelési intézkedések és azok végrehajtása megtörtént. Továbbra is cél, hogy a szikkasztó jellegű szennyvízelhelyezés megszűnjön, illetve az élővízbe, közcsatorna hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó előírások, határértékek betartásra kerüljenek.

 

 

Felszíni vízelvezetés

 

A csapadékvíz elvezetése nyílt földes árkokkal történik, kivétel a 7-es főközlekedési úttal párhuzamos kerékpárút melletti fedett árok. A csapadékvizek befogadója a Váli-víz, végső befogadó a Duna.

Néhol nem a megfelelő irányba lejt a vízelvezető árok, ezért a csapadékvíz elfolyása nem mindenhol biztosított.

Az önkormányzat érdeke, hogy biztosítsa az árkok megfelelő kialakítását, illetve a meglévők megfelelő szintezését, hiszen csak ezen feltételek megléte esetén tudnak az állampolgárok eleget tenni azon kötelezettségüknek, - miszerint az árkok tisztántartása, a víz szabad elfolyásának biztosítása az ingatlantulajdonos kötelezettsége - mely kötelezettségük teljesítését számon tudjuk kérni. Sok esetben gondot okoz, hogy az árkokban időnként eltömődött átereszek tisztítására csak a felszólítást követően kerít sort az érintett ingatlantulajdonos.

 

A 2016-os évben a Települési Operatív Program keretén belül pályázatot nyújtottunk be 200 millió forint értékben a település egy részét érintő felszíni csapadékvíz elvezetésére. Sikeres pályázat esetén megoldódott volna a Kolozsvári utca, a Templom utca és a Széchenyi utca vízelvezetése azzal, hogy a Széchenyi utca felett egy külterületi övárok került volna megépítésre. Nemrégiben értesültünk, hogy a pályázatunk nem nyert támogatást.

 

A Váli-víz medre belterületen, illetve külterületen is náddal és sással benőtt és néhány helyen cserje található. A nyár folyamán a Váli-víz Baracska belterületén lévő szakaszán a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közfoglalkoztatottai kézi erővel végeztek nád- és sásvágást, cserje eltávolítást. Értesülésünk szerint a Váli-víz medrének kotrására, tisztítására 2018. évben kerül sor.

 

Az önkormányzat tulajdonában álló baracskai 20 hrsz-ú árokban (Kiskanális) a nyár folyamán szintén kézi erővel - közfoglalkoztatás keretében - történt nád- és sásirtás. A meder eliszaposodását azonban csak gépi eszközzel lehet megszüntetni. A szintezési gondok miatt erre a Váli-víz medrének kitisztítását követően kerülhet sor.

 

A csapadékos téli időjárás következtében a mélyebb fekvésű területeken időnként kisebb belvíz alakult ki, ami ez ideig komolyabb problémát nem okozott.

 

Hulladékgyűjtés, kezelés

 

Több mint 10 éve, hogy Baracska csatlakozott a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, mely társulás célja, hogy a hulladékgazdálkodás területén jelentkező feladatok ellátása korszerű rendszerben történjen.

Településünkön a Depónia Nonprofit Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. valamint a „VHG” Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciuma végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A háztartási hulladék elszállítása heti rendszerességgel történik. A szelektíven gyűjtött anyagok (műanyag, papír, üveg, salak, hamu) házhoz menő gyűjtéssel történik. 2017. évtől a lomhulladék gyűjtése és elszállítása is házhoz menő rendszerben működik. A háztartási veszélyes hulladékok leadására a Csala-Pénzverővölgyi Hulladékudvar gyűjtőhelyen van lehetőség. Rendszeresen szervezünk különböző hulladékgyűjtési akciókat, hogy minél kevesebb legyen az illegális hulladék elhelyezéséből eredő természeti károsodás. Megállapodás alapján évi 2 alkalommal a ROLFIM Szövetkezet végez településünkön elektronikai hulladékgyűjtést.

 

Lehetőségéhez mérten mindent megtesz Önkormányzatunk a természetes és épített környezetünk megóvásáért. 2017. évben közterület felügyelői álláshely létesítésére került sor. A közterület felügyelő jogellenes jelenség észlelésekor jelenti és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. A közterületek takarítására minden évben igénybe vesszük a közfoglalkoztatási lehetőséget,

Baracska, 2018. február 14.

 

Becsei Andrásné

alpolgármester