2011. február, Civil Pályázati rendelet
Írta: - Dátum: 2011.02.02. 23:09

SZABÁLYZAT

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

 

Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a községben működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek átláthatóbb és kiszámíthatóbb működéséhez támogatást nyújt. A támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés elősegítése érdekében Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot alkotja:

1.

A szabályzat célja

 

A baracskai székhelyű civil szervezetek, szerveződések, illetve országos, regionális, megyei szervezetek baracskai szervezettel is rendelkező civil szervezetei számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.

 

 

2.

A szabályzat hatálya

 

(1)   A szabályzat hatálya alá tartoznak azon civil szervezetek, szerveződések (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyek Baracskán folytatják tevékenységüket, a baracskai közéletben tevőlegesen részt vállalnak.

(2)   Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.

(3)   A szabályzat hatálya nem terjed ki a Faluház (mint intézmény) által szervezett klub és szakköri foglalkozásokra.

(4)      Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.

 

3.

A civil szervezetek támogatásának módja

 

      Az Önkormányzat a civil szervezeteknek nyújtható támogatás lehet:

 

       a)   pénzbeni,

       b) természetbeni ( melynek pénzben kifejezhető értéke a megállapodási szerződésben  meghatározásra     kerül)

 

 

 

 

 

4.

Önkormányzati Civil Alap

 

(1)   Az Önkormányzat költségvetésében e szabályzatban meghatározott célokra és a civil szervezetek számára elkülönített alapot, Önkormányzati Civil Alapot (a továbbiakban Alapot) hoz létre. Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2)   Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:

        a)   civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;

        b)   civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai  rendezvények támogatása;

        c)   hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása;

        d)   civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása;

        e)   civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

        f)   civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;

        g)   civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása;

        h)   egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott községpolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,

        i)    civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben   stb.) való részvétel támogatása.

(3)   Az Alapból támogatás e szabályzatban foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatot a képviselő testület írja ki és bírálja el. A pályázat kiírása a költségvetésről szóló rendelet elfogadásakor történik.

(4)   Az Alap nagyságának módosítására és új pályázati kiírás kibocsátására a féléves költségvetési beszámoló elfogadásakor van lehetőség.

(5)      A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírást követő 60. nap, mely határidő jogvesztő.

 

5.

Az Önkormányzati Civil Alapból nyújtott pénzügyi támogatás igénylése

 

(1)   A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább egy hónappal közzé kell tenni Baracska Község hivatalos internetes honlapján, és a Kidoboló c. újságban.

(2)   A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, az odaítélhető támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést, a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.

(3)   A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell (1. sz. melléklet):

        a)   a pályázó nevét, székhelyét, bejegyzett szervezet esetén az adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel

             számát, valamint közhasznú jogállás   esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,

        b)   a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a   támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása       (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs.

        c)   az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;

        d)   a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához

             rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;

        e)   a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját;

        f)   a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat által kiírt más pályázaton     ugyanarra a célra nem kapott támogatást;

        g)   írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és  Baracska Község hivatalos

             internetes honlapján való közzétételéhez.

(4)   A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve kell benyújtani

(5)   A kiíró a pályázókat egy esetben 5 napos határidő kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére.

(6)   Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a civil szervezet, amely

        a)   az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

        b)   az Alapból kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben    eltérően használta fel;

        c)   szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

(7)   A kizárt szervezetekről Baracska-Kajászó Körjegyzősége nyilvántartást vezet.

 

6.

A támogatási szerződés

 

(1)   E szabályzat 3. §-ában meghatározott forrásokból támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2)   A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell (2. sz. melléklet):

        a)   támogatás összegét;

        b)   a támogatás konkrét célját;

        c)   a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;

        d)   a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;

        e)   a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására;

        f)   a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű

        felhasználásának  Baracska-Kajászó Községek Körjegyzője, vagy a Képviselő-testület által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez;

        g)   a szerződésszegés eseteit és szankcióit.

 

9.

(1)   A támogatások folyósítására a támogatási kérelemben megjelölt ütemezés szerint kerül sor,  utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

(2)   A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

(3)   A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve benyújtani.

(4)   Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.

(5)   Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Baracska Község hivatalos internetes honlapján, és a Kidoboló c. újságban közzétételre kerül.

 

10.

 

(1)   A Képviselő-testület által a költségvetés elfogadásakor megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követően Baracska-Kajászó Körjegyzősége gondoskodik a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján

(2)   A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött megállapodás, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

(3)   A támogatott civil szervezet, szerveződés a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben benyújtani.

        A támogatás felhasználásáról készített elszámolást a kedvezményezettek postai úton ajánlott küldeményként a polgármesternek címezve kötelesek benyújtani.

(4)   A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg tárgyalja.

 

11.

 

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács működtetésében lévő Kozma Ferenc Általános Iskola és a baracskai Bóbita Tagóvoda – pályázat benyújtása nélkül –  évi egy alaklommal ingyenesen kapja használatba  a Faluházat.

 

12.

 

 

          A szabályzatban foglaltakat első alkalommal az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadását követően lehet alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

 

Szervezet adatai:

 

1. SZERVEZET, SZERVEZŐDÉS NEVE:

 

 

2. SZERVEZET, SZERVEZŐDÉS CÍME:

 

 

3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:

 

 

4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:

 

 

5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:

 

 

6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:

 

 

7.SZERVEZET BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA:

 

 

8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA:

 

 

Támogatási információk:

 

1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST?

 

 

                                IGEN                                                                NEM

 

 

A TÁMOGATÁS J JELLEGE:

                         a, PÉNZBENI                                                            

                         b, TERMÉSZETBENI

 

2. A JELEN PÁLYÁZATBAN KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

 

 

3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (CÉL):

 

 

4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI:

(EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.)

 

 

5. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA:

 

 

 

 

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

 

BEJEGYZETT SZERVEZETEK ESETÉBEN:

 

a.      a bírósági bejegyzésről szóló – 30 napnál nem régebbi - végzés másolata; [1]

b.      az alapszabály másolata;2

c.      az előző támogatás felhasználásáról készített e rendelet 9. §-ban meghatározottak szerint elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló

d.      az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató

e.      a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve;

f.       a szervezet képviselője által tett nyilatkozat, miszerint az Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást;

g.      írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Baracska Község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;

h.      nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs.

 

 

 

 

 

 

 

SZERVEZŐDÉS ESETÉBEN:

 

a.      az előző támogatás felhasználásáról készített e rendelet 9. §-ban meghatározottak szerint elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló

b.      az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató

c.      a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve;

d.      a szervezet képviselője által tett nyilatkozat, miszerint az Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást;

e.      írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Baracska Község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;

f.       nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs.

 

 

 

 

Kelt: ……………….,  …………………………….

 

 

 

                                               …………………………………………………..

                                                           A szervezet képviselőjének aláírása

 [1] 2 A fenti dokumentumok benyújtása csak abban az esetben kötelező, amennyiben az előző pályázat benyújtását követően a dokumentumokban található adatokban változás történt.