KiDOBOLOSZABALYZAT módosítása 2013
Írta: szanthoandrea - Dátum: 2013.04.03. 17:40

 

 

SZABÁLYZAT

 

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJÁNAK MEGJELENÍTÉSÉHEZ

 

Bevezető

 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény írja elő a sajtótermék alapítására és kiadására vonatkozó szabályokat, mely törvény hatálya kiterjed az írott sajtótermékekre is. Ezen törvény szabályait a Kidoboló nevű önkormányzati lap kiadására is alkalmazni kell.

A képviselő-testület 1993. májusában indította útjára Baracska Önkormányzatának lapját, Kidoboló néven.

Akkor az volt a cél, hogy a lap közvetlenebb kapcsolatot tartson a lakosság, a képviselő-testület és az intézmények között. Továbbá lehetőséget kívánt adni mindenkinek, aki a lap hasábjain keresztül kívánta gondolatait, javaslatait megosztani az olvasókkal.

E kiadványon jelent meg először az a jelkép, amely attól kezdődően Baracska község címere. Nemesi község lévén Baracska régebbről nem rendelkezett önálló címerrel. Ezért a család hozzájárulását kérte meg a képviselő-testület, hogy a Magasházy család címerét használhassa, mint községi címert. A választás azért esett erre a címerre, mert ez tartalmazza leginkább azokat a jegyeket, melyek a község múltjára leginkább utalnak. A címerben egy magas ház, egy monostor van. A monostor kolostort jelent, ami a falun kívül álló önálló épület. Stílszerűsége adta, hogy a község címere legyen, hiszen Bojta Kun-Kabar vezértől származó Boroska (Baracska) nemzetségnek Keve völgyében (Váli-völgy) volt a nemzetség monostora, temetkezési helye.

 

Impresszum

 1. A sajtótermék elnevezése: KIDOBOLÓ

 1. Nytsz.:B/PHF/1148/Fe.1993.

 1. Kiadó: Baracska Község Képviselő-testülete.

 1. Szerkesztőség címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 29.

 1. Szerkesztő: A képviselő-testület döntése alapján kerül kinevezésre.

 2. Megjelenés gyakorisága: Évi 10 alkalommal, maximum havonta. (A választási különszám nem számítandó hozzá.)

A kiadással járó költségeket az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja, de törekedni kell arra, hogy a lap önfenntartó legyen. A finanszírozás meghatározásánál figyelembe kell lenni az önkormányzat saját közleményeire (terjedelem), illetve a várható hirdetési bevételre, a nyomdai és szerkesztési költségek változására. A lap gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi.

A hivatalos lapot Baracska község valamennyi belterületi, valamint a külterületen lévő Annamajor és Roboz (Rózsadomb, Széchenyi utca vége) lakóingatlanaihoz térítésmentesen a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt dolgozója - esetenként segítők útján kell eljuttatni a lap nyomdából történő kiszállítását követő 3 munkanapon belül. Egyéb külterületen lakó állandó baracskai lakosok a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben vehetik át az újságot.

A hivatalos lap a hirdetéseket térítési díj ellenében jelenteti meg. A díjtételeket a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

A lap egy példányát - a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998.(III.27.) Kormányrendeletben foglaltakon kívül (pl. Vörösmarty Megyei Könyvtár) - meg kell küldeni:

a) ALBA Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Székesfehérvár, Ady E. u. 19. Postafiók cím: ARISZ 8001 Székesfehérvár, Pf. 196.

b) Fejér Megyei Hirlap Szerkesztősége 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.

c) Martonvásári Rendőrörs 2462 Martonvásár, Dreher u. 41.

d) Civil Szervezetek Regionális Szövetsége , Civil Szolgáltató Központ 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 8.

e) Országgyűlési Képviselők Irodaháza (a mindenkori országgyűlési képviselő nevére) 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

 

A sajtótermék tartalmára vonatkozó általános szabályok

 1. Az újság kiadásának elsődleges célja: az önkormányzat munkájával összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a helyi közélet híreinek széleskörű megismertetése. A lap objektív, pártatlan és a különféle véleményeket egyenlő eséllyel, az arányosság elve alapján jeleníti meg.

Rendszeresen tájékoztatást ad az önkormányzat működéséről, a testületi üléseken történt fontosabb eseményekről. A lap megjeleníti azokat az információkat, melyeket jogszabály előír (pl. pályázatok, választási közlemények stb.). A hozzáférés megjelenítésével ismerteti a helyi rendeletek lényegét. Tájékoztatást nyújt egyéb önkormányzati döntésekről, azok hátteréről, a döntések előkészítése során felvetődött fontosabb kérdésekről. Tájékozatja a lakosságot a Polgármesteri Hivatal munkájával, az ügyintézéssel kapcsolatos információkról. Tájékoztatást ad a település helyi eseményeiről, programjairól, bemutatja a pozitív értékteremtő kezdeményezéseket, beszámol a település sportjáról, az itt működő civil szervezetek életéről, számot ad a közösség számára példaértékű kezdeményezésekről, kistérségi hírekről, a cikkek írásába lehetőség szerint bevonva az érintetteket. Nemzeti ünnepeinkről, ünnepeinkről méltó módon emlékezik meg. A település életében fontos közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek tevékenységéről szóló információkkal segíti a lakosság eligazodását (nyitvatartási, ügyfélfogadási idők, menetrendek, fontosabb címváltozások stb.). E témakörben helyt ad a település intézményei, hivatali, környezetvédelmi, egészségnevelési, bűnmegelőzési és egyéb, a lakosság szélesebb körű informálását szolgáló cikkeknek. Terjedelmi lehetőségeknek megfelelően közöl helytörténeti, honismereti írásokat, a településhez kötődő irodalmi, művészeti alkotásokat.

Fenti feladata ellátása mellett helyt ad közéleti írásoknak, olvasói leveleknek, egyéb, a lakosság érdeklődésére számot tartó közleményeknek, hirdetéseknek is.

 1. Kiemelt területek, témák:

 1. További területek, témák:

 

Szerkesztésre vonatkozó szabályok

Az újság megjelenési időszakában aktuális jelentősebb évfordulókról, eseményekről, jeles napokról emlékeztetőt kell közzétenni.

 

 1. Az adott év december hónapjában megjelenő újságnak tartalmazni kell egy falinaptárt, kivehető lapon, színes nyomással készítve, melyet a település új beruházásait, intézményeit, nevezetességeit, bemutató, Baracskát érintő, vagy/és Baracskára jellemző képekkel kell illusztrálni.

 

 1. Helyhatósági választás esetén különszám megjelenését biztosítja a kiadó, melyben lehetőséget ad a polgármester és képviselő jelöltek bemutatkozására.

A különszám megjelentetésének költségét a kiadó viseli.

A választási különszámban

 

 1. Az újság nem ad teret a személyiségi jogot sértő, trágár kifejezéseket tartalmazó, másokat lejárató megnyilatkozásoknak, valamint a pártpolitikai írásoknak.

 

 1. A KIDOBOLÓ korlátozott terjedelme miatt az önkormányzat (szerkesztő) fenntartja az írások szellemiségét és tartalmát nem érintő rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért ( névtelen cikk megjelentetésére ugyanis nincs lehetőség) a szerzők vállalják a felelősséget.

 

Záró rendelkezések

 1. Az újság A/4-es nagyságban, fehér alapon fekete nyomással készül. A borítólapon az újság elnevezése mellett a település címerével. (A 26/2004. (IV.30.) számú Ör. 6. § (3) bekezdése szerint a nyomdai terméken a község címere fekete-fehér színben is használható.)

 1. Lehetőség van a szöveges közlemények képekkel való kiegészítésére.

 1. Amennyiben a költségvetésben biztosított rá a fedezet, színes oldalakkal is megjelentethető a lap.

 1. A kiadó biztosítja a szerkesztőnek a jogot, hogy a beérkezett anyag mennyiségétől függően az egyes lapszámok terjedelmét meghatározza.

 1. A grafikai és nyomdai munka külön szerződés alapján készül, melynek díja az önkormányzat éves költségvetésében szerepel.

 1. A helyi újságot a www.kidobolo.baracska.hu honlapon is közzé kell tenni.

 1. A kéziratokkal együtt lehetőség szerint elektronikus adathordozón is el kell juttatni a szerkesztőségbe a megjelentetni kívánt írásokat.

 1. A szerkesztőség a kéziratokat 6 hónapig őrzi meg. A kézirathoz csatolt eredeti fényképeket az újság megjelenését követő 15 nap után lehet átvenni.

 1. A szabályzatban foglaltakat 2013. március 1-jétől kell alkalmazni.

 

Záró rendelkezés

 

A Szabályzatot Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2013.(II.28.) határozatával fogadta el, ezzel egyidejűleg a 77/2011.(III.31.) határozatát visszavonta.

 

Becsei Andrásné sk.                                                      Szeleczkyné Szabó Katalin sk.

   alpolgármester                                                                                   jegyző

 

 

 

A 41/2013.(II.28.) határozat 1. sz. melléklete

A KIDOBOLÓ-ban megjelenő hirdetések díjairól

 

(A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák).