Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

2019. év első képviselő-testületi ülését január 24-én tartottuk. Az ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester.

 

Az ülésen tárgyalt napirendek és meghozott döntések:

 

 • Elfogadásra került a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató.

 • Megalkotásra került a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet. 2019. évre vonatkozóan az illetményalap 56.200,- Ft-ban lett megállapítva.

 • Megtörtént az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása és a következő előirányzatokra született döntés:

 • Az illetményalappal megegyező összegű ruházati költségtérítés került betervezésre az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselők számára.

 • A községi és faluház programokra éves szinten bruttó 2.300.000,- Ft került biztosításra.

 • Betervezésre került a jegyző 30 %-os béreltérítéséhez szükséges pénzügyi fedezet.

 • Az alpolgármester tiszteletdíja 246.780,- Ft-ban + 15 % költségtérítésben került megállapításra és a polgármester tartós távolléte miatti helyettesítésre jutalomkeret került meghatározásra.

 • A polgármester éves cafetéria összege 200.000,- Ft-ban került megállapításra.

 • A civil szervezetek részére nyújtandó pályázati keretösszeg 1.500.000,- forintban lett meghatározva.

 • A Baracskai Bóbita Óvoda költségvetésébe bruttó 1 millió forint összeg betervezése került jóváhagyásra bútorok beszerzésére és a tornateremre harmonika ajtó beszerelésére.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezetet a meghozott döntések alapján a februári soros ülésre dolgozza át.

 • Jóváhagyásra került az önkormányzat bevételeinek összege, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre (2020-2022. évekre) várható összege.

 • A Rákóczi és Petőfi utcai árokszakaszok burkolása kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez további árajánlatok bekéréséről született határozat.

 • A veszélyes fák kivágására és a terep megtisztítására maximum 200.000,- Ft összeg került meghatározásra.

 • Elfogadásra került a Geofény Szolgáltató Kft. ajánlata, melyet meghatározott területkimérésekre kért önkormányzatunk.

 • Úgy döntött a testület, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt, kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.

 • Felülvizsgálatra került a Civil Szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat. (A hatályos Szabályzat e lapszámban megtalálható.)

 • A nyilvántartás alapján megállapítást nyert, hogy Boriszov Zoltán polgármester nem rendelkezik 2018. évben ki nem vett szabadsággal, a 2019. évben kivehető szabadságának mértéke 39 nap.

 • Felülvizsgálatra került a Baracskai Bóbita Óvoda napi nyitva tartási ideje, amely továbbra is 6.30-17.00 óráig került megállapításra.

 • Meghatározásra került az óvoda nyári zárva tartása is. A Baracskai Bóbita Óvoda 2019. augusztus 1-16-ig 7.00 órától 16.00 óráig felügyeleti rendszert működtet. Az óvoda 2019. augusztus 17-31-ig zárva tart.

 • A Baracskai Bóbita Óvodába a beiratkozási időpont a következők szerint került meghatározásra:

 • 2019. április 23-án 8-00-16.00 óráig

 • 2019. április 24-én 13.00-17.00 óráig

 • 2019. április 25-én 8.00-12.00 óráig

 • A képviselő-testület megismerte a Fehér Vártervező Kft. által elkészített településrendezési eszközök munkaközi tervét és az abban foglaltakkal egyetértett. Felkérte a tervezőket, hogy a tervdokumentáció államigazgatási szervekkel és a partnerekkel történő egyeztetéséhez szükséges alátámasztó munkarészeket 2019. február 28-ig készítsék el.

 • Döntés született a fogorvosi tevékenység folytatására irányuló feladatellátási szerződés megkötéséről, amely 2019. február 1-jétől lép érvénybe.

 • Ajánlataik alapján kiválasztásra kerültek azok a vállalkozások, amelyekkel együttműködési megállapodás kötésére kerül sor a téli rezsicsökkentés végrehajtásához.

 • A képviselő-testület egyetértett a jelenlegi kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzet meghatározással, módosításra nem tett javaslatot.

 • Képviselő-testületünk tartózkodott az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kh. Nonprofit Kft. Társasági szerződése módosításának elfogadásától. (A tartózkodás mellett szavazott: Becsei Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, tartózkodott a szavazástól Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)

 • Nem került elfogadásra az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Pénzügyi Terve. (Az elfogadásra nemmel szavazott: Becsei Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, a szavazástól tartózkodott: Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)

 • Úgy határozott a testület, hogy az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kh. Nonprofit Kft által kimutatott összegből a fenntartási időszakra számított 1.835.956 forint tartozását 2019. március 31-ig három részletben fizeti meg. A többi kimutatott tartozásról a későbbiekben dönt. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, a szavazástól tartózkodott: Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)

 • Úgy döntött testületünk, hogy értékesíteni kívánja az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrészét. Felhatalmazta az alpolgármestert, hogy az üzletrész átruházására vonatkozóan tegyen ajánlatot a Kft. tagönkormányzatainak.

 • A képviselő-testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal megerősítette a 233/2017.(IX.28.) határozatában foglaltakat, miszerint a Kassai utcában a Kossuth Lajos utca és Jókai utca közötti szakaszon mindkét irányban tilos a megállás. A testület utasította az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a forgalomszabályozó táblák kihelyeztetéséről. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, a szavazástól tartózkodott: Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)

 • A Képviselő-testület továbbra is indokoltnak tartja a Jókai Mór utcában meglévő Megállni tilos közlekedési táblát, ezért annak eltávolítását vagy más közlekedési táblára történő cseréjét nem tervezi. Egyben felhívja a változtatást kérelmező figyelmét a közlekedési szabályok betartására.

 • A különböző alapítványoktól érkező támogatási kérelmekre azt az álláspontot alakította ki testületünk, hogy - lehetőségeire való tekintettel - csak a Medicopter Alapítvány számára tud támogatást biztosítani.

 • A képviselő-testület tudomásul vette a PIT Bizottság elnökének tájékoztatóját, miszerint a polgármester és minden képviselő a jogszabályban előírt határidőn belül teljesítette vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét.

 • Egyebekben Dr. Mayer András képviselő a köztisztviselők 2018. évi szabadsága kiadásának teljesítéséről kérdezte a jegyzőt.

 • Zárt ülésen lakáskérelmekről, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának bérezéséről és sérelemdíj igényről tanácskozott a testület.

 

Február 6-án rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor. Az ülésen nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester és Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselő.

 

 • A rendkívüli ülésen a fogorvosi tevékenység folytatására irányuló feladatellátási szerződés megkötésének érvénybe lépési ideje került módosításra, amely 2019. február 1-éről 2019. március 1-ére változott.

 

 

Becsei Andrásné

alpolgármester

 

 

SZABÁLYZAT

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a községben működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek átláthatóbb és kiszámíthatóbb működéséhez támogatást nyújt. A támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés elősegítése érdekében Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot alkotja:

1.

A szabályzat célja

A baracskai székhelyű civil szervezetek, szerveződések, illetve országos, regionális, megyei szervezetek baracskai szervezettel is rendelkező civil szervezetei számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.

2.

A szabályzat hatálya

(1) A szabályzat hatálya alá tartoznak azon civil szervezetek, szerveződések (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyek Baracskán folytatják tevékenységüket, a baracskai közéletben tevőlegesen részt vállalnak.

(2) Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.

(3) A szabályzat hatálya nem terjed ki az önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozott Faluház által szervezett klub és szakköri foglalkozásokra.

3.

A civil szervezetek támogatásának módja

a) pénzbeli,

b) természetbeni (önkormányzati tulajdonban lévő épület/helyiség, berendezés, felszerelés, edény, abrosz használata,), melynek pénzben kifejezhető értéke a beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kerül meghatározásra.

 

4.

Önkormányzati Civil Alap

(1) Az Önkormányzat költségvetésében e szabályzatban meghatározott célokra és a civil szervezetek számára elkülönített alapot, Önkormányzati Civil Alapot (a továbbiakban Alapot) hoz létre. Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének és működésének támogatása;

b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;

c) hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása;

d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása;

e) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

f) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;

g) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása;

h) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott községpolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,

i) civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben stb.) való részvétel támogatása.

(3) Az Alapból támogatás e szabályzatban foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatot a képviselő testület írja ki és bírálja el. A pályázat kiírása a költségvetésről szóló rendelet elfogadásakor történik.

(4) Az Alap nagyságának módosítására és új pályázati kiírás kibocsátására a féléves költségvetési beszámoló elfogadásakor van lehetőség.

(5) A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírást követő 40. nap, mely határidő jogvesztő.

5.

Az Önkormányzati Civil Alapból nyújtott pénzügyi támogatás igénylése


 

(1) A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 20 nappal közzé kell tenni Baracska Község hivatalos internetes honlapján, valamint az önkormányzat hirdetőtábláin.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, az odaítélhető támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést, a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.

(3) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell (1. sz. melléklet):

a) a pályázó nevét, székhelyét, bejegyzett szervezet esetén az adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs.

c) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;

d) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;

e) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját;

f) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Baracska Község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez.

(4) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve kell benyújtani

(5) A kiíró a pályázókat egy esetben 5 napos határidő kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére.

(6) Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a civil szervezet, amely

a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel;

c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

(7) A kizárt szervezetekről Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.

6.

A támogatási szerződés

(1) E szabályzat 3. pontjában meghatározott forrásokból támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell (2. sz. melléklet):

a) támogatás összegét;

b) a támogatás konkrét célját;

c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;

d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;

e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására;

f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Baracskai Polgármesteri Hivatal jegyzője, vagy a Képviselő-testület által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez;

g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit.

 

7.

A támogatás folyósítása, az elszámolás módja, ideje

(1) A Képviselő-testület által a költségvetés elfogadásakor megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követően a Baracskai Polgármesteri Hivatal gondoskodik a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján.

(2) A támogatások folyósítására a támogatási kérelemben megjelölt ütemezés szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

(3) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

(4) A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve benyújtani.

(5) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg tárgyalja.

(6) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt, mely döntéséről a Képviselő-testületet annak soron következő ülésén tájékoztatja.

(7) Az előző évi elszámolásokkal kapcsolatos bizonylatok szabályszerűségéről, azok formai, tartalmi követelményeknek való megfeleléséről a Baracskai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája készít előterjesztést a Pénzügyi- Informatikai és Településfejlesztési Bizottság számára az elszámolások leadásának határidejét követő 5 napon belül.

8.

Közzététel

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Baracska Község önkormányzat hivatalos internetes honlapján, és a Kidoboló c. újságban közzétételre kerül.

9.

Egyéb rendelkezések

A szabályzatban foglaltakat első alkalommal az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadását követően lehet alkalmazni.


 

A SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLETE


 

PÁLYÁZATI ADATLAP

Szervezet adatai:


 

1. SZERVEZET, SZERVEZŐDÉS HIVATALOS MEGNEVEZÉSE:


 

2. SZERVEZET, SZERVEZŐDÉS CÍME:


 

3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:


 

4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:


 

5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:


 

6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:


 

7.ALAPÍTÓ OKIRAT VAGY A SZERVEZET BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA:


 

8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA:


 

9. A SZERVEZET MEGALAKULÁSÁNAK IDŐPONTJA:


 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert