Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Növényi hulladék nyílttéri égetéséről

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelete

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48 § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. § E rendelet alkalmazásában:

a)      avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje-és díszcserje ága és levele, szőlő, gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, fű, lábon álló növényzet,

 

  1. § (1) Az avar és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa, illetve amennyiben a tulajdonos és a használó nem azonos, abban az esetben a használó köteles gondoskodni.

(2) Az avar és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról elsősorban komposztálás útján kell gondoskodni.

(3) Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett, nem komposztálhat (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. baktériumos, vírusos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

 (4) A napi égetést szerdán és vasárnap 15-19 óra közötti időszakban lehet végezni, kivéve pünkösd és húsvét vasárnap.

(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos!

3.§ (1) Avar és kerti hulladék kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen égethető, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el. Az égetéssel, égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat. .

(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst-, illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben és erős szél esetén.

(4) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében lévő zöld növényeket (fát, bokrot) ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(5) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).

(6) Avar és kerti hulladék égetési szándék esetén a szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 2 óra időtartam lehet.

5. § (1) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

(2) Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén a létesítmény tengelyétől számított  100 méteren belül.

(3) Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.

(4) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.

(5) Az égetés alatt a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése biztonsággal megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább az adott tűz oltásához kellő mennyiségű vizet, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, villát, ásót vagy egyéb kézi szerszámot.

(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás végleges elhagyása előtt meg kell győződni.

6. § Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartamára.

 

 

Záró rendelkezés

 

7. § Ez a rendelet 2014. július 15. napján lép hatályba.

 

 

Boriszov Zoltán  s.k.                                              Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

 polgármester                                                                      jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert