Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

A november 5-én megtartott rendkívüli ülésen nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester és Dr. Mayer András képviselő. A Martonvásári  Járási  Hivatal részéről jelen volt Dr. Varga Márta vezetőhelyettes.

-       Elfogadásra került a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló írásos polgármesteri beszámoló.

-       Az önkormányzat költségvetésének 2015. I. félévi teljesítése 144.748 ezer forint bevételi főösszeggel és 129.827 ezer kiadási főösszeggel került megállapításra és elfogadásra.

-       5 igen szavazattal elfogadásra került a jegyző tájékoztatása a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésében keletkezett bérmegtakarításról, melyet jutalmazásra kíván felhasználni.

-       Tudomásul vette testületünk a polgármester írásos előterjesztését, miszerint a polgármesteri hivatalnál keletkezett bérmaradvány tehére a jegyzőt egy havi bruttó bérének megfelelő összegű jutalomban részesíti.

-       A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal Boriszov Zoltán polgármester részére, több éves munkájának elismeréseként egy havi bruttó illetményének megfelelő  jutalmat állapított meg. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, Csapó András, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott: Dr. Herczeg József.)

-       A polgármester 2015. évi cafetéria-keretösszegét - a köztisztviselőkével megegyezően - bruttó 200.000 Ft-ban állapította meg testületünk és a cafetéria keret igénybevételének részletes szabályaira, az elszámolás rendjére és a visszatérítés szabályaira vonatkozóan a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2015. évi Cafetéria szabályzata rendelkezéseit alkalmazza.

-       a  Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetése I. félévi  teljesítését 7.772 ezer forint bevételi főösszeggel és 2.920 ezer forint kiadási főösszeggel került jóváhagyásra. 

-       Elfogadásra került a a Baracskai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet.

-       Egybehangzó igen szavazatokkal került elfogadásra a szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet is. (A rendeletet a Kidoboló novemberi számában  olvashatták.)

-       Egy pontjában módosításra került az üzletek éjszakai nyitva tartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 23/2015. (IX.04.) önkormányzati rendelet.

-       Megalkotásra került a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet. (A rendelet megtalálható a Kidoboló novemberi számában.)

-       Elfogadásra került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet. (A rendelet e lapszámban olvasható.)

-       A tapasztalatok figyelembevételével elfogadásra került a művelődésszervező beszámolója a 2015. évi Falunapról.

-       Elfogadásra került a II. számú háziorvosi szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolója.

-       Az érintett orvosok távolléte miatt ismét elnapolásra került az I. számú háziorvosi szolgálat és a fogászati szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolójának tárgyalása.

-       Megtárgyalásra és elfogadásra került a Szent László Völgye Segítő Szolgálat Baracska településen végzett 2014. évi gyermekvédelmi és szociális szakmai munkájáról szóló beszámolója.

-       Úgy határozott testületünk, hogy 2016. január 1. napjától  a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását továbbra is társulási formában, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás útján kívánja ellátni.

-       Megtárgyalásra és elfogadásra került a Váli Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról.

-       Azt a döntést hozta testületünk, hogy az állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelező önkormányzati feladatai ellátására az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1097 Budapest, Illatos út 23.) köt „Szolgáltatási szerződés”-t.

-       Elfogadásra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2014. évben végzett tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló

-       Megtárgyalásra és elfogadásra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal felülvizsgált Szervezeti és Működési szabályzata.

-       Minden képviselőre vonatkozóan megtörtént - név szerinti szavazással- a köztartozásmentes adatbázisba való felvételéről szóló igazolás bemutatásának tudomásul vétele, valamint az, hogy minden képviselő a jogszabályban előírt határidőn belül teljesítette vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét. (E témák ismételt tárgyalására a Fejér Megyei Kormányhivatal előírása végett került sor.)

-       Elfogadásra került Baracska Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgált Intézkedési Terve és a HEP egységes szerekezetbe foglalása.

-       Arról határozott testületünk, hogy az Emlékpark, játszótés és a Faluház udvara térfigyelő rendszerének kiépítésével a csókakői székhelyű VIDIKON Kft-t bízza meg bruttó 1.357.800,- Ft összegű árajánlata alapján. Az összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékkeretéből kerül kifizetésre.

-       Kérésükre úgy döntött testületünk, hogy a Baracskai Öregfiúk csapatának az új sportköri vezetés cégbírósági átvezetéséig ingyenesen biztosítja a sportpálya és öltözőjének használatát.

-       Oxifa beszerzésének lehetőségéről a 2016. évi költségvetés elfogadásakor dönt testüleltünk, a szolgáltatási szerződésre vonatkozó ajánlatot nem tárgyalta.

-       Magyarország Miniszterelnökének és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság felhívására, a kárpátaljai magyar közösség újabb támogatására 20.000 Ft forrást biztosít testületünk az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett Civil alap terhére.

-       Képviselő-testületünk hozzájárult, hogy az Árpádnemzetség Hagyományőrző és Kézműves Kh. Egyesület a használatra átadott 18/7 hrsz.-ú ingatlanon tűzrakó helyet építsen és asztalt helyezzen el. Döntés született arra vonatkozóan is, hogy a Kossuth u. 18. szám alatti üresen álló lakrészt az 2016. március 31. napjáig szóló határozott ideig, heti egy alkalommal használhatja az Egyesület. A megjelölt időpontot követő használati igény a 2016. évi civil szervezetek részére kiírt pályázat alapján terjeszthető elő.

-       Úgy határozott képviselő-testületünk, hogy az elkészített értékbecslés alapján 50 ezer Ft-ért megvásárolja a 31/5 hrsz-ú, 153 m2 nagyságú árok művelési ágú ingatlant. Az ingatlan megvásárlása a vízrendezés végett szükséges.

-       Tájékoztatást adott a jegyző a faluház és eszközei használatára vonatkozó, eddig meg nem fizetett bérleti díj behajtására tett intézkedéséről.

-       Döntés született arról, hogy testületünk a 2016. januári ülésén fogja tárgyalni az utcanevek rendezésének témáját.

-       Az Arany János Tehetséggondozó Programban vészt vevő két diák támogatását vállalja Képviselő-testületünk 5 tanéven keresztül, tanévenként 10 hónapra, havi 3.000,- Ft ösztöndíjjal, amennyiben felvételt nyernek a megjelölt középiskolába.

-       A Kossuth utca közepén új buszmegálló építéséről született döntés, mely beruházás a tervek szerint még a 2015. évben megvalósul.

-       Képviselő-testületünk 100.000,- Ft rendkívüli támogatást nyújt a Baracskai Polgárőrség részére a 2015. évi tartalékkeret terhére azzal a megkötéssel, hogy az összeget a 2016. évi támogatási összegből Baracska község házipénztárába visszafizeti.

-       1.500.000,- Ft összeg erejéig kátyúzási munkálatokat végeztet testületünk a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-vel.

-       A Kozma Ferenc Általános Iskolába járó tanulók és a helyi óvodába járó gyermekek részére személyenként ezer forint összegű támogatás került meghatározásra mikulási ajándékra.  Az ajándékok megvásárlására és azoknak a gyermekek részére történő szétosztására az intézményvezetők segítségét kéri képviselő-testületünk.

 

A november 26-án megtartott soros ülésen nem vett részt Dr. Herczeg József képviselő. A Martonvásári  Járási  Hivatal részéről Dr. Varga Márta vezetőhelyettes volt jelen.

-       Átcsoportosítások és könyvelés technikai követelmények miatt módosításra került az önkormányzat 2015. évi költségvetése.

-       Megtárgyalásra és elfogadásra került az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése. Az összevont bevételi főösszeg 302.291 ezer forintban, a kiadási főösszeg 186.479 ezer forintban került megállapításra.

-       Elfogadásra került a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének módosítása, valamint a Társulás I-III. negyedévi költségvetési teljesítése.

-       Képviselő-testületünk felülvizsgálta a helyi adókról szóló rendeletét. Az adónemekben valamint összegükben nem eszközölt módosítást. A helyi iparűzési adó vonatkozásában a háziorvosok és vállalkozó védőnők számára sem került megállapításra mentesség vagy kedvezmény.

-       Felülvizsgálatra került a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet, és a jogszabályváltozások figyelembevételével elfogadásra került annak módosítása.

-       Módosításra került a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 18 §-ának egyik bekezdése, mely a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást érinti.

-       Testletünk elfogadta a Baracska-Kajászó Védőnői Szolgálat közös fenntartásának megszüntetésére vonatkozó Megállapodást. A megszűnés végett új rendelet került megalkotásra az egészségügyi alapellátási körzetekről, mely 2016. január 1-jétől lesz hatályos.

-       Elfogadásra került a PIT Bizottság elnökének tájékoztatója, melyet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról adott. Az „A” tipusú pályázat alapján 7 fő felsőoktatási tanintézményben tanuló nappali tagozatos hallgató részesül havi 4.000,- Ft támogatásban, a „B” tipusú pályázat alapján 1 hallgató fog támogatásban részesülni.

-       A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormájának szeptemberi változása, valamint az étkeztetést végző vállalkozó támogatása miatt módosításra került a vállalkozási díj összege, mely 2016. január 1-jétől kerül alkalmazásra.

-       Elfogadásra került az önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési terv.

-       A képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatását, miszerint az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott adatainak körét a jegyző a helyben szokásos módon évente közzéteszi.

-       Testületünk elfogadta a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását.

-       Véleményezésre, illetve jóváhagyásra került Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete, amely a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjáról és igénybevételük rendjéről szól.

-       Képviselő-testületünk úgy határozott, hogy Megbízási szerződést köt a Szent László Völgye Segítő Szolgálattal a háziorvosok által levett vérminták Szent György Kórház központi laboratóriumába történő szállítására. A felmerülő költségek három egyenlő részre kerülnek elosztásra, amelyből egyrészt az önkormányzat, egy-egy részt pedig a háziorvosok fizetnek.

-       Megtárgyalásra és elfogadásra került a fogorvosi szolgálat 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolója.

-       A rendelési idő valamint egy helyettesítő orvos személyében történt változás miatt módosításra került a fogorvosi Feladatellátási Szerződés.

-       Megtárgyalásra és elfogadásra került az I. számú háziorvosi szolgálat 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolója.

-       A  Szent László Völgye Bóbita Óvoda nyitvatartásával kapcsolatosan az a képviselő-testület álláspontja, hogy a legközelebbi alapdokumentum módosítások alkalmával bizonyos javaslatokat vegyenek figyelembe.

-       A képviselő-testület egyetért a jelenlegi kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárral, nem javasolja annak módosítását. 

-       Egy alapítványi kérelmet forráshiány miatt nem tudott támogatni a testület.

-       Egyebekben az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó jogszabályt, valamint az ebtartásra vonatkozó jogszabályt be nem tartókkal kapcsolatos szabálysértési eljárás megtételére hívta fel testületünk a jegyző figyelmét.

A november 27-i közmeghallgatáson nem vett részt Dr. Herczeg József és Tóthné Dr. Kolumbán Ottilai képviselő. A Martonvásári  Járási  Hivatal részéről Dr. Koltai Gábor hivatalvezető volt jelen. A lakosság részéről 6 fő jelent meg.

-       Boriszov Zoltán polgármester tájékoztatást adott a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, majd  a 2016. évi célkitűzésekről szólt.

-       A választópolgárok részéről az Ercsi Egészségügyi Központba történő eljutás nehézségeiről, az avar és kerti hulladék égetés időpontjával, a településen érezhető bűzhatással kapcsolatosan érkezett észrevétel, illetve a Baracskai Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők munkavégzésére vonatkozóan hangzott el elismerés.

 

Becsei Andrásné

  alpolgármester

 

 

 

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert