Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Háztartási szennyvíz begyűjtése

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa, fogalom meghatározások

 

1.       § (1) Baracska Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Baracska Község közigazgatási területén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás ellátásáról gondoskodik.

(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai megegyeznek Baracska Község közigazgatási területének határaival.

(3) Ez a rendelet a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatóra és Baracska Község közigazgatási területén minden olyan közműcsatornával el nem látott ingatlan vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem között ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

(4) E rendelet alkalmazásában,

szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.

üdülőingatlan: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott ingatlan.

életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára tényleges életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide tér haza, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás stb.), közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, elsődleges elérhetőségi címeként, levelezési címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

 

A Közszolgáltató és az ártalmatlanívó hely megnevezése, a Közszolgáltató működési területe

2.       § (1) Baracska Község közigazgatási területén, a kizárólag Baracska község közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet begyűjteni a  Transfekál Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 51. ) továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles a Baracska Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött Közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Baracska Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata és Vál Község Önkormányzata tulajdonában lévő, a Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás által fenntartott és a Fejérzvíz Zrt. által üzemeltetett, a baracskai 030/9. hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvíztisztító telepre köteles elszállítani.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás biztosítására – a képviselő-testület döntése alapján 2016. január 1. napjától jogosult.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást az 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési területen látja el. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei

3.       § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba, vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló egészségügyi miniszteri rendeletben meghatározott módon gyűjteni, ideiglenesen tárolni, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően annak elszállításáról Közszolgáltató igénybevételével gondoskodni, és a rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni, a közszolgáltatás ellátásához szükséges adatokat közölni.

(2) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről közszolgáltatáson kívül, vízügyi hatósági engedéllyel vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező, egyedi szakszerű közműpótló berendezés útján gondoskodik, köteles e tényről, annak bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül a Közszolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára a jegyzőhöz címzetten, írásban nyilatkozni és egyidejűleg igazolni, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani. Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt Közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást igénybe venni.

4. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a Közszolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-mailban történik a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán. A bejelentéskor a Közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját, mely legfeljebb 3 órás időintervallumot tartalmaz, az ingatlantulajdonos részére megjelölni, az időpontváltozást köteles az ingatlan tulajdonossal 24 órával korábban közölni. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 72 órán belül elvégezni.

5. § A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

6. § A közszolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről, melyen legalább a telefonos elérhetőséget feltünteti, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a helyben szokásos módon felhívás közzététele útján tájékoztatja,

b) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,

c) a Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű fogadása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében ügyfélszolgálatot köteles működtetni, melynek helyéről, időpontjáról a lakosságot köteles tájékoztatni.

d) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat,

e) a közszolgáltatás ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.

7. § (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon történik. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll, amelyeknek a díjtételeit és azok legmagasabb összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos kéttényezős közszolgáltatási díjat köteles fizetni, amelyeknek legmagasabb egységnyi díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

8. § Az alapdíj a Vgt. 44/D. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított díj.

9. § (1) Az ürítési díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvízmennyiség egységnyi térfogatára vetített díja.

(2) Az ürítési díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó. A mennyiséget a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő alapján kell megállapítani.

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat az (1) bekezdés szerinti egységnyi díjtétel és az elszállított mennyiség szorzata alapján köteles megfizetni.

10. § A közszolgáltatás elvégzését a Közszolgáltató köteles az igénybevevő ingatlantulajdonos aláírásával igazoltatni.

11. § (1) Az igénybevevő ingatlantulajdonos köteles az ürítésre vonatkozó közszolgáltatás

díját alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla alapján a helyszínen megfizetni.

(2) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében, a számla kézhezvételének napját követő 15 napos határidőn belül, félévente, utólag köteles megfizetni.

(3) Az alapdíjra vonatkozó közszolgáltatási díj fizetésének módja:

a) készpénz,

b) csoportos beszedési megbízás,

c) banki átutalás, vagy

d) készpénz-átutalási megbízás.

(4) A díjfizetési módot az ingatlantulajdonos szabadon választhatja meg, valamint jogosult a választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.

12. § A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI.29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet 3. § -a és 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

 

13. § (1) A Közszolgáltató kezdeményezi az ingatlantulajdonossal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését.

(2) Az ingatlantulajdonossal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:

a) a Közszolgáltató azonosító adatait,

b) az ingatlantulajdonos adatait,

c) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát,

d) a természetes ingatlantulajdonos  személyes adatai közül a családi nevét és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét,

e) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

f) a teljesítés helyét, a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

g) a felek jogait és kötelezettségeit,

h) a közszolgáltatási díj megállapításának és megfizetésének módját,

i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

j) a szerződéskötés helyét, idejét,

k) a szerződő felek aláírását.

(3) A közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint az 5. §-ban foglaltak szerint jön létre.

 

Kedvezmények, mentességek

 

14. § Baracska Község Önkormányzata az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezményt, mentességet nem állapít meg.

 

Az ingatlantulajdonos részéről történő szüneteltetés, az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

 

15. § (1) A szüneteltetés alkalmanként legfeljebb hat hónap időtartamra kérhető. A kérelem korlátlan alkalommal ismételhető meg.

(2) A szüneteltetés feltételei:

a) a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes közszolgáltatási szerződés álljon fenn, és

b) a szüneteltetéssel érintett ingatlan lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan, üdülőingatlan, vagy üdülőként használt, de nem akként bejegyzett ingatlan.

(3) Az ingatlan lakatlanságának, beépítetlenségének tényét, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét a kérelmező ingatlantulajdonosnak kell igazolnia, a települési önkormányzat által kiállított, erre vonatkozó igazolás alapján.

(4) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon kell a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételének igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak b. A nyomtatványhoz mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.

(5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlantulajdonos köteles a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a Közszolgáltatónál, változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.

(6) Ezen címben nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

(7) Az üdülőingatlan tulajdonosa április 1. és szeptember 30. közötti időszakban köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn.

(8) Ha az üdülőingatlan tulajdonosa egész évben életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban, úgy kérelmére egész évben jogosult a közszolgáltatás igénybevételére, és köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása után az egész évre vonatkozó díj megfizetésére.

 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

16. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlantulajdonosnak a Vgt. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.

(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késelemi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgt. 44/E. § (4) bekezdésében  meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.

(4) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra.

(5) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytathatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá, ne ismerhessék meg.

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adhatja.

 

Változás bejelentési eljárás és ellenőrzés

 

17. § (1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen az igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor az érintett ingatlantulajdonos köteles azt a változás bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül a Közszolgáltatónál bejelenteni.

(2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 3. mellékletében meghatározott nyomtatványon történik.

(3) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

(4) A változás bejelentésének elmulasztása esetén a Vgt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

18. § (1) A közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait, valamint a Közszolgáltató Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti évi adatszolgáltatását.

(2) Ha a települési önkormányzat jegyzője a jogszabályban és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaktól eltérést tapasztal, úgy köteles a Vgt. 44/J. §-ban foglalt eljárást a vízügyi hatóságnál kezdeményezni.

 

Záró rendelkezések

 

19. § (1) Ez a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

              vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 28/2015.(XI.06.) önkormányzati rendelet.

 

Boriszov Zoltán                                                                   Szeleczkyné Szabó Katalin

 polgármester                                                                                        jegyző

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert