Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016.(II.25.) határozatának melléklete

 

TÁJÉKOZTATÓ

a környezet állapotáról

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése szerint: „46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében (…) e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot,

(…) 51. § (3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot”.

Maga a hivatkozott törvény kiemelten jelentőséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételei biztosításának.

Baracska Község Önkormányzatának feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a település környezeti állapotát, segítse az itt élők és a vállalkozók környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó szerepet vállaljon a különböző szervezetek, intézmények között.

 

A környezeti elemek állapota

 

Táj és természetvédelem

 

Az előző tájékoztatáshoz képest a helyzet nem változott, továbbra is cél – a helyi rendezési terv felülvizsgálatakor is -, hogy helyi védettség alá kerüljön a Váli-víz völgye a hozzá kapcsolódó érintetlen legelőkkel, rétekkel. Továbbra is fontos lenne a tájkép védelme érdekében az M7-es autópálya melletti táj védelme, annak beépítésének megtiltása.

Tovább kell folytatni a közterületeken a fásítást, illetve a meglévő növényzet ápolását, gondozását, szükség szerinti pótlását.

 

Infrastruktúra

 

A korábbi tájékoztatás óta nem történt változás, továbbra is elmondható, hogy a vezetékes ivóvízzel, vezetékes telefonhálózattal, csatornahálózattal rendelkezik a település, mely szolgáltatások lefedettsége szinte 100 %-kos. Az idei évben az önkormányzat képviselő-testületének egyik fő célkitűzése, hogy a tulajdonában lévő utak minőségén nagymértékben javítson, ennek érdekében – saját ereje mellé – hitelt is felvesz.

 

 

 

 

Levegő minősége

 

Az önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri a tavalyi évben ütetett 100 db oxifa sorsát és lehetősége szerint – a levegőtisztaság minősége javítása érdekében – továbbiak ültetése elöl sem zárkózik el. A képviselő-testület avar- és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendeletének betartása érdekében folyamatosan – helyszíni ellenőrzés, bejelentés alapján – eljárunk, a hatálybalépése óta – sok elégedetlenség ellenére – nagymértékben csökkent a jogszabályt be nem tartók száma. Továbbra is gondot okoz a településen élőknek a Keve-Sertés Kft. sertéstelepről az időszakonként beáramló bűz.

 

Zaj- és rezgésvédelem

 

A településen a legjellemzőbb zaj- és rezgésterhelés továbbra is elsősorban a 7. főközlekedési út kb. 300 méteres körzetében mérhető, romlás ezen a téren az eltelt időszakban nem tapasztalható. Elhanyagolható mértékben, de időszakosan a nagyméretű mezőgazdasági gépek okozta zaj miatt vannak elégedetlenkedő bejelentések. Az ipari zajvédelmi követelmények betartásának ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata. A szabadidős tevékenységek, vendéglátó egységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi követelményeinek betartása évről évre javul. A szabadtéri rendezvények szervezői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rendezvények környezetében lakókat ne érje káros zajhatás.

 

Víz- és talajvédelem

 

Felszíni és felszín alatti vizek állapotában jelentős változás szintén nem történt. Baracska község felszín alatti vízbázisa jó minőségű, a vízminőség folyamatos fenntartása érdekében a szükséges vízkezelési intézkedések és azok végrehajtása megtörtént. Továbbra is cél, hogy a szikkasztó jellegű szennyvízelhelyezés megszűnjön, illetve az élővízbe, közcsatorna hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó előírások, határértékek betartásra kerüljenek.

 

Felszíni vízelvezetés

 

2016. február 4-én tartott helyszíni ellenőrzés során a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei megállapították, hogy több helyen a vízelvezető árok nem megfelelő irányba lejt, ezért a csapadékvíz elfolyása nem biztosított. Az árkokban az átereszek néhol eltömődöttek, a Széchenyi és a Kolozsvári utcában az ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető árok nem szintezett, néhány helyen az ingatlan előtt nincs árok, máshol pedig 70-80 cm mélyet készített az ingatlan tulajdonosa. A Váli-víz medre belterületen, illetve külterületen is náddal és sással benőtt és néhány helyen cserje található (ezen megállapítások közül több már a tavalyi évi helyszínelés alkalmával is megtörtént). A szakemberek jelzése szerint az önkormányzat tulajdonában álló baracskai 20 hrsz-ú árok nem megfelelően karbantartott, a mederben nád és sás található. Az idei évi egyik legfontosabb feladat az, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tett észrevételek alapján a csapadékvíz elvezető rendszer megfelelő kiépítésére sor kerüljön, a hiányosságokat pótoljuk.

Az önkormányzat érdeke, hogy biztosítsa az árkok megfelelő kialakítását, illetve a meglévők megfelelő szintezését, hiszen addig, míg ezek nem biztosítottak, igen nehéz, hogy az állampolgárok kötelezettségüknek – miszerint az árkok tisztántartása, a víz szabad elfolyásának biztosítása az ingatlantulajdonos kötelezettsége – eleget tudjanak tenni, illetve mi ezen kötelezettségük teljesítését számon tudjuk kérni.

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert