Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

A február 26-án megtartott ülésen nem vett részt Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia. A Martonvásári Járási Hivatal részéről Dr. Varga Márta hivatalvezető helyettes volt jelen

Tárgyalt napirendek és a meghozott döntések:

 • Elfogadásra került a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató.

 • Megtárgyalásra és elfogadásra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata.

 • A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján ebben az évben is elkészült és elfogadásra került a település környezeti állapotáról szóló tájékoztató. (A tájékoztató e lapszámban olvasható.)

 • A környezetvédelem javítása érdekében a 2016. évi önkormányzati költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére 250.000,- Ft erejéig Oxifa vásárlására született döntés. Ezzel a már meglévő ültetvény bővítésére nyílik lehetőség.

 • A testület jóváhagyta a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét.

 • Elfogadásra került a 2015. évi Civil Alapból nyújtott támogatások felhasználásának elszámolása.

 • Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetési tervét, mely Baracska Község Önkormányzata részére 9.538.616,- Ft támogatási összeget irányoz elő, képviselő-testületünk nem fogadta el. Önkormányzatunk az idei költségvetésében 6 millió Ft- támogatási összeget jelölt meg és fogadott el.

 • Képviselő-testületünk határozat útján kéri az Egészségügyi Kft ügyvezetőjétől, hogy - a beteglétszám adatok ismeretében - az esetleges degresszív támogatás elkerülése érdekében a szolgáltatás során az alapító tagönkormányzatok lakosságát vegyék előtérbe.

 • Úgy határozott testületünk, hogy 2016. december 1-jét követően csak abban az esetben tud az Ercsi Járóbeteg Szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel Együttműködési Megállapodást kötni, amennyiben a Kft. által kért évi támogatási igény nem haladja meg az 1,5 millió Ft-ot.

 • Utasítást kapott a polgármestert arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a Velencei Egészségügyi Központ vezetőjével és tárgyaljon Baracska önkormányzata esetleges hozzájuk történő csatlakozásának lehetőségéről.

 • A képviselő-testület tudomásul vette a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót. A feladatellátásra vonatkozó szerződésben rögzített határozott időtartamot nem kívánja módosítani. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásai végett (dietetikus alkalmazása) eltekint az étlap megfelelőségének háziorvos általi igazoltatásától.

 • Lakossági indítványra megtárgyalta testületünk és nem javasolta, hogy a Széchenyi utcában sebességkorlátozó táblák kerüljenek kihelyezésre. A biztonságos gyalogos közlekedés érdekében felkérést kapott a jegyző, hogy szólítsa fel az ingatlantulajdonosokat az ingatlanjaik előtti járda karbantartására.

 • Döntés született arról, hogy a terveknek megfelelően a Csillag utcában a 7. sz. főközlekedési útig történik az aszfaltozás. A költségvetésbe betervezett és a várható bekerülési összeg különbözete a tartalékkeret terhére biztosításra kerül. A munkálatok elvégzését a 2016. évi közbeszerzési kiírásban szerepeltetni fogja testületünk.

 • Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek korlátai miatt sem a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek a Gyógyításáért Közhasznú Szervezet sem az Anyaoltalmazó Alapítvány kérelmét nem tudja támogatást.

 • Elutasításra került egy önkormányzati lakást igénylő helyi lakos kérelme azzal, hogy a kérelmező a lakásnévjegyzékre kerül felvételre és amennyiben az önkormányzat bérbe adható ingatlannal rendelkezik, a lakásnévjegyzéken szereplők közül kerül kijelölésre a bérlő.

 • Egy fűtési rendszer korszerűsítéséhez történő támogatási kérelem is elutasításra került, mivel nincs ilyen célra nincs anyagi forrása önkormányzatunknak, illetve ilyen támogatás biztosítására az önkormányzatot egyetlen magasabb szintű jogszabály sem kötelezi.

 • A közvilágítási hálózat bővítésének lehetőségét a beérkezett árajánlatok ismeretében a 2016. I. félévi költségvetési tájékoztató tárgyalását követően vizsgálja meg képviselő-testületünk.

 • Testületünk elfogadta a Tusculanum Alapítvány által ajándékba adott 3x4 méteres mobil színpadot.

 • Az Alapítány közérdekű kulturális tevékenységének elismeréséül egy projektor adományozásáról született döntés.

 • Utasforgalmi szempontból úgy határozott testületünk, hogy a Kossuth utca elején lévő helyi autóbuszmegállót megszünteti és a gyógyszertár elé helyezi át. Az áthelyezéshez megkéri az autóbuszközlekedési szolgáltatást végzi KNYKK Zrt. hozzájárulását.

 

A március 31-én megtartott soros ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester, a Mártonvásári Járási Hivatal részéről Dr. Varga Márta hivatalvezető helyettes vett részt.

Tárgyalt napirendek és a meghozott döntések:

 • Kiegészítésre került a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a „041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram” kormányzati funkcióval.

 • Törlésre került a 27/2015. (XI.6.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésében lévő „üdülő ingatlan esetén szabvány hulladékgyűjtő edényzetben” szövegrész.

 • Elfogadásra került a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója Baracska 2015. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről. A rendőrségi vezetők a testületi ülés előtt megtartott Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsági ülésre kaptak meghívást, ahol a bizottság tagjai és a jelenlévő képviselők kérdéseket intéztek a rendőrkapitány az őrsnarancsnok és a körzeti megbízott úrhoz, akik megválaszolták azokat.

 • Megtárgyalásra került a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó tájékoztató. A szolgáltatással megbízott Fehér Gyula egyéni vállalkozó nyilatkozata szerint 2015. évben Baracska település vonatkozásában nem végzett szolgáltatást.

 • Elfogadásra került az önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési terve.

 • Megtörtént a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése után a Szabályzat elfogadásra került.

 • Az Aradi, Tompa, Pozsonyi, Petőfi és Csillag utca, valamint a 2664/1 hrsz.-ú M7 autópályához felvezető út útburkolatának javítására, valamint a Kossuth utcai buszöböl aszfaltozási munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárás megindításáról született döntés. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legkedvezőbb árajánlatot adó Konzulens 9000 Szolgáltató Kft. került megbízásra. A testület tudomásul vette az erre vonatkozó szerződést.

 • Elfogadásra kerültek a közbeszerzési eljáráshoz szükséges Közbeszerzési Dokumentumok.

 • A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat tulajdonát képező 2664/1 hrsz-ú M7 autópályához felvezető út útépítési kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó tervezői szerződését, melyre a legkedvezőbb árajánlatot adó Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. kapott megbízást.

 • Megtárgyalásra és elfogadásra került a művelődésszervező által készített 2016. évi Falunapi programtervezet.

 • A Faluház részére 150.000,- Ft-ot került jóváhagyásra műszaki felszerelések beszerzésére. Az összeg forrása a 2016. évi költségvetési tartalékkeret.

 • A Faluházban működő Dráma Klub támogatására 500,- Ft, 1000,- Ft és 2000,- Ft értékű támogató jegyek kibocsátásáról született döntés. A támogatójegyek kezelésének, elszámolásának és nyilvántartásának rendjét jegyzői utasítás szabályozza.

 • A Faluház és a könyvtár nyitva tartási idejének változása miatt módosításra került a Faluház Működési Szabályzata. A módosítás 2016. április 4-étől hatályos.

 • Elbírálásra kerültek 2016. évi Civil Alapra benyújtott támogatási igények. (A megítélt támogatásokat e lapszámban közöljük.)

 • Ismét elutasításra került egy önkormányzati lakást igénylő helyi lakos kérelme azzal, hogy a kérelmező a lakásnévjegyzékre kerül felvételre és amennyiben az önkormányzat bérbe adható ingatlannal rendelkezik, a lakásnévjegyzéken szereplők közül kerül kijelölésre a bérlő.

 • Jóváhagyásra került az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit KFt-vel kötött Együttműködési Megállapodás, mely a 2014-2020 programozási időszakhoz kapcsolódó Európai Uniós forrásokat is felhasználó projektek előkészítésében és megvalósításában ellátandó projektmenedzsmenti feladatokra vonatkozik.

 • Zárt ülésen kegyeleti támogatás iránti kérelem megtárgyalása történt.

 

Április 14-én a határidős „TOP-2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések – belterületi csapadékvíz elvezetés” pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala végett rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor. Az ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester és Csapó András képviselő.

Tárgyalt napirendek és a meghozott döntések:

 • A támogatási igény benyújtásához szükséges projekt előkészítő tanulmány elkészítésére az ajánlati felhívás feltételeinek megfelelően a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. kapott megbízást.

 • A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról született döntés.

 • Hozzájáruló nyilatkozat megadásáról döntött a testület arra vonatkozóan, hogy a tervezett beruházás az önkormányzat tulajdonában lévő területeken a terveknek megfelelően megvalósuljon, a nem önkormányzati területek tulajdonosaitól pedig a tulajdonosi hozzájárulást a megadott időpontig beszerzi.

 • Képviselő-testületünk nyilatkozott arról, hogy a projekt befejezésétől számított 5 naptári évben vállalja és az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza a megvalósult létesítmény karbantartását valamint a szükséges pótlások költségeit. Továbbá nyilatkozat született arról, hogy a konstrukcióhoz szükséges önerő rendelkezésre fog állni.

 • Döntés született arra vonatkozóan, hogy Baracska Község Önkormányzata mint kötelezett Megállapodást köt a FEJÉRVÍZ Zrt-vel, mint szolgáltatóval, hogy a Baracska községi víziközmű rendszerre vonatkozóan a 2017-2030 évi GFT.-t elkészítse, a MEKH-hez benyújtsa, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárásban ellássa az Önkormányzat képviseletét.

 • A testület kinyilatkoztatta, hogy a szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszerre is az előző határozat tartalmával megegyező Megállapodást köt a FEJÉRVÍZ Zrt-vel.

 • A Kozma Ferenc Általános Iskola igazgatójának kérelmére, mely a TOP-3.2.1-15 kódszámú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat benyújtásának – iskolaépület korszerűsítése - támogatására irányult úgy határozott testületünk, hogy a pályázati feltételek megismerése végett felveszi a kapcsolatot az ajánlott szakemberrel, s a lehetőségek ismeretében dönt annak támogathatóságáról.

 • Megbízást kapott a jegyző, hogy egyes korábban jelzett hatáskör változások tekintetében kérjen tájékoztatást a Martonvásári Járási Hivatal vezetőjétől, s annak ismeretében tegyen javaslatot a Baracskai Polgármesteri Hivatalban jelenleg betöltetlen álláshelyre vonatkozóan.

 • A képviselő-testület megbízást adott az alpolgármesternek, hogy a 7-es főközlekedési út melletti vízelvezető árok karbantartása végett és a Széchenyi utcai útleágazásnál felszerelt közlekedési lámpa működésére vonatkozóan vegye fel a kapcsolatot a Magyar Közút Zrt. illetékesével.

 

Becsei Andrásné

alpolgármester

 

 

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert