Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

A szeptember 29-én megtartott ülésen nem vett részt Boriszov Zoltán polgármester és Dr. Mayer András képviselő. A Martonvásári Járási Hivatal részéről Dr. Varga Márta hivatalvezető helyettes volt jelen.

 

 • A képiselő-testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót, majd felkérte az alpolgármestert, szólítsa fel a Petőfi u. 5. sz. alatti ingatlan tulajdonosát arra, hogy a kapubejárójánál biztosítsa a megfelelő átereszt.

 • Módosításra került az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése. A módosított bevételi főösszeg 389.665.694,- Ft és ugyanerre az összegre módosult a kiadási főösszeg is.

 • Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének I. félévi időarányos felhasználása 285.204.193,- Ft bevételi (81,3 %) és 182.516.013,- Ft kiadási (52 %) teljesítéssel került elfogadásra.

 • Módosításra került a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2016. évi költségvetése. A módosított bevételi főösszeg 24.332.833,- Ft-ban, a kiadási főösszeg 24.332.883,- Ft-ban került megállapításra.

 • A Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2016. évi költségvetésének I. félévi időarányos felhasználása 14.005.228,- Ft bevételi és 10.408.133,- Ft kiadási teljesítéssel került elfogadásra.

 • Megalkotásra került a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet, mely szerint helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

 • A képviselő-testület megalkotta a követelésekről lemondás szabályairól szóló helyi rendeletet is. (A rendelet e lapszámban megtalálható.)

 • ATerületi Választási Iroda által biztosított előlegen felül 100.000,- Ft pénzbeli támogatást biztosított a képviselő-testület ahhoz, hogy az október 2-ai országos népszavazás lebonyolításában résztvevő minden helyi választási irodai tag, szavazatszámláló bizottsági tag és delegált megfelelő ellátásban részesüljön a nap folyamán.

 • Elfogadásra került a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2016. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás.

 • A Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2017. január 1-i hatállyal a szennyvíz-közmű üzemeltetési feladatainak ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (6) bekezdése alapján Kajászó Község és Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületeivel feladat átvételi-átadási megbízást köt.

 • Megtárgyalásra került a a Baracskai Sportegyesület átszervezésének helyzetéről szóló alpolgármesteri tájékoztató.

 • A helyi lakásrendelet valamint a vagyongazdálkodási terv megtárgyalása az október havi soros ülésre került elnapolásra.

 • A képviselő-testület elfogadta a belső ellenőri jelentés hiányosságai pótlásának helyzetéről szóló jegyzői tájékoztatást.

 • Elfögadásra került a Kajászói Önkormányzattal közös védőnői szolgálat megszüntetésével kapcsolatos elszámolás és a közös védőnői szolgálat megszüntetésének ügyét lezártnak tekinti testületünk.

 • Döntés született a szociális étkeztetési feladatok kistérségi társulás útján történő ellátásának kezdeményezéséről.

 • A képviselő-testület úgy határozott, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújt be 6.000.000,- Ft. összegre.

 • Elfogadásra került a 2016. évi Falunapi rendezvényről szóló művelődésszervezői beszámoló.

 • A képviselő-testület 2016. évben nem adományoz Díszpolgári címet. (A címre nem volt javaslattétel.)

 • Döntés született arról, hogy az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. felé fennálló 2013-2015. évi, összesen 9,7 millió forint tartozás 2016. október 1. napjától havi 500.000,- Ft összegű részletekben kerül megfizetésre. A további működésre vonatkozóan kérdések kerültek megfogalmazásra a Kft. ügyvezetője felé.

 • A képviselő-testület 50 erdei m3 szociális célú tüzelővásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra nyújt be pályázatot. és vállalja, hogy az önrészt valamint a szállítási költségek teljes összegét biztosítja a 2016. évi költségvetés tartalékkerete terhére. Felkérte a jegyzőt, hogy a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendelettervezet az októberi soros képviselő-testületi ülésre készítse elő.

 • A testület úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. Meghatározásra került a keretösszeg és a havi ösztöndíj összege.

 • Megtárgyalásra és elfogadásra került a járási ideiglenes ügysegédek elhelyezésének feltételeiről szóló megállapodás, aláírására felhatalmazást kapott az alpolgármester.

 • Elfogadásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása.

 • A képviselő-testület döntött arról, hogy megvásárolja a Baracska, Kossuth u. 82. szám alatti, 353 hrsz-ú ingatlant. Meghatározta az adásvétellel kapcsolatos feltételeket.

 • Megbízást kapott az alpolgármester, hogy a Rákóczi utca és 7-es számú főközlekedési út találkozásánál lévő közlekedésbiztonságot zavaró körülmények megszüntetésére szólítsa fel az ingatlantulajdonosokat.

 • Elutasításra került egy lakáskérelem azzal, hogy a kérelmező felkerül a lakásnévjegyzékre és amennyiben az önkormányzat bérbe adható ingatlannal rendelkezik, a lakásnévjegyzéken szereplők közül választja ki a bérlőt.

 • Elutasította a testület a Helyi Építési Szabályzat módosítására érkezett kérelmet is. A HÉSZ felülvizsgálatára a 2017-2018 években kerül sor, a módosítási lehetőségek tárgyalása akkor kerülhet napirendre.

 • Megbízást kapott az alpolgármester, hogy a helyi közutakra vonatkozó forgalomszabályozási terv elkészítésének szakértői tevékenységére kérjen be árajánlatot továbbá az Ady E. u. 8. szám alatti ingatra befolyó csapadékvíz elvezetési problémájának megoldására is kérjen be szakértői véleményt.

 • Határozat született arról, hogy a Tompa utca, Fehérvári utca Rákóczi utca felöli részének és a Petőfi utca egy részének közvilágítási hálózata bővítésére az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tud anyagi forrást biztosítani. A közvilágítási hálózat bővítésének lehetősége a 2017. évi költségvetés készítésekor ismételten megvizsgálásra kerül..

 • Visszavonásra került a 749 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat.

 • A kérelmezőnek nem került kiadásra egyedi behajtási engedély a 2664/1 hrsz-ú (8111 jelű út és M7 pihenő közötti) önkormányzati útra vonatkozóan a 7,5 to súlyhatár feletti gépjárművek behajtására.

 • A Templom utcai iskola területére történő korlátlan bejárást kerítés készítésével kívánja megoldani a képviselő-testület. Felhatalmazta az alpolgármestert, hogy kérjen árajánlatot a kapu és kerítés készítésére.

 • A testület nem járult hozzá, hogy a baracskai védőnő a tordasi védőnői körzetben helyettesítő védőnő legyen. (Igennel szavazott: Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, nemmel szavazott Becsei Andrásné, Csapó András, Dr. Herczeg József, Pintérné Bernyó Piroska.)

 • A képviselő-testület továbbra is azt kéri a VHG. Kft-től, hogy a helyi kis utcákból is közvetlenül a cég szállítsa el a háztartási hulladékot.

 • Körmenyeztvédelmi programok, előadások megtartásához a Bóbita Óvoda részére 130 ezer forint, a Kozma Ferenc Általános Iskola részére pedig 127 ezer forintot került meghatározásra a Környezetvédelmi Alapból.

 • Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Templom u. 19. sz. alatti diákétkeztetést szolgáló épület érintésvédelmi jegyzőkönyvében foglalt feladatok elvégzésére a keretett biztosítja, az október 23-i ünnepségre viszont nem biztosít külön összeget.

 • Tényállás tisztázása végett elnapolásra került egy balesettel kapcsolatos kártérítési igény tárgyalása.

 • Egyebekben szóbeli tájékoztatás hangzott el pályázati lehetőségekről, a Keve-Sertés Kft. ellen birtokvédelmi ügyben indított eljárás tárgyalási időpontjáról, valamint ismertetésre került Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr levele a Magyarországi Református Egyház által Ráckeresztúron indított Továbbképző és Családterápiás Központ támogatási felhívására.

 

 

Becsei Andrásné

alpolgármester

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 25-én 17.00 órakor közmeghallgatást tart a Kossuth u. 31. szám alatti tanácsteremben.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló a 2016. évi feladatok teljesítéséről.

 2. Tájékoztató a 2017. évi feladatokról, tervekről.

 3. Lakossági hozzászólások.

Becsei Andrásné

alpolgármester

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert