Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

A június 29-én megtartott ülésen nem voltak jelen: Csapó András, Dr. Mayer András és Pintérné Bernyó Piroska képviselők.

 

Tárgyalt napirendi pontok, döntések:

 

 • Elfogadásra került a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri tájékoztató.

 • Szintén elfogadásra került a művelődésszervező részletes tájékoztatója a véglegesített Falunapi programokról.

 • A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. §-ának előírásai szerinti véleményeztetést követően elfogadásra került Baracska Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

 • Jóváhagyásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 50/2017. (VI.15.) határozata, amely Baracska Község Önkormányzata és a Társulás között létrejövő köznevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodásról szól. (Bóbita Óvoda)

 • Jóváhagyásra került a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 54/2017. (VI.15.) határozata, amely a központi háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró eredményre vonatkozik. Az ügyeleti ellátást – pályázata alapján - továbbra is az Inter Ambulance Zrt. látja el. A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy írásban kérje meg a Zrt. vezérigazgatóját, a jövőben ne forduljon elő olyan eset, hogy az érdi ügyeleten személyesen megjelenő baracskai betegeket ellátás nélkül elutasítsák.

 • Döntés született, hogy 2017. július 4. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra (43 munkanap) a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei étkeztetés napi egyszeri, déli meleg főétkezés formájában kerül biztosításra, az étel Bóbita Óvodából történő elvitelével.

 • Elfogadásra került a képviselő-testület II. félévi munkaterve. (A munkaterv e lapszámban megtalálható.)

 • A testület tudomásul vette a Baracska 782/2 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatos módosulásokat.

 • Elnapolásra került a Baracska 182/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására érkezett kérelem megtárgyalása. Utasítást kapott a polgármester az ingatlan értékbecslésének elvégeztetésére és testület elé terjesztésére.

 • A pályázati határidő lejárta miatt a testület nem tudta biztosítani a Búzavirág Kézimunka Szakkör részére a Kossuth u. 18. sz. alatti helyiség használatát.

 • A kárpátaljai diákok bicskei táboroztatásához 20.000,- Ft támogatás került jóváhagyásra a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

 • Az Ercsi Református Gyülekezet kárpátaljai Beregszász és Nagyszőlős kórházának gyermekosztálya árva lakói és bentlakásos óvodája számára 20.000,- Ft támogatás került megállapításra a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére. Az Ercsi Református Gyülekezet kérelme Baracska község honlapján közzétételre kerül.

 • Tóth Béla plébános úr aranymiséjére, ajándéktárgy vásárlására 110.00,- Ft került biztosításra a 2017. évi költségvetési tartalékkeret terhére.

 • A Kossuth utcai sportpálya buszmegállónál lévő felszállóhely magasítására, valamint az Orgona utcába történő forgalomsegítő tükör elhelyezésére érkezett kérelmek megtárgyalása elnapolásra került azzal, hogy a polgármester hívja össze a képviselő-testületet helyszíni bejárásra. A bejárás során tett megállapítások alapján a képviselő-testület a szeptemberi ülésén tárgyalja a kérelmeket.

 • Döntés született arról, hogy felkérésre kerül az üzemeltetést ellátó Fejérvíz Zrt, adjon tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy Baracska község területén milyen ellenőrzést végezhet azon fogyasztóknál, ahol az éves közműves ivóvíz felhasználás nulla, illetve nagyon alacsony, nem történik-e saját kútból származó idegen víz hiteles mérés vagy átalány megállapítása nélkül bevezetésre a közcsatornába. A testület utasította a jegyzőt, hogy az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges adatszolgáltatást adja meg.

 • A képviselő-testület Együttműködési Megállapodást köt Velence Város Önkormányzatával valamint a Martonvásári Kulturális Egyesülettel „Nők a családban és a munkahelyen” (EFOP-1.2.9-17) pályázat benyújtására és megvalósítására. Felhatalmazást kapott a polgármester az Együttműködési Megállapodások aláírására.

 • Módosításra került a Baracskai Bóbita Óvoda óvodavezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázati kiírása.

 • Egyebekben a temető rendjével és az ottani közlekedéssel, parkolással kapcsolatos problémákról történt tárgyalás.

 

A július 12-i, polgármester által összehívott helyszíni bejáráson nem vett részt Pintérné Bernyó Piroska és Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia képviselő.

 

Becsei Andrásné

alpolgármester

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. II. félévi ülésterve

 

A képviselő-testület. július és augusztus hónapban ülésszünetet tart.

 

 

Szeptember 28. (csütörtök) 17.00 óra

Javasolt napirendi pontok:

 1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

 2. Tájékoztató az önkormányzat I. félévi költségvetésének helyzetéről

 3. Beszámoló a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

 4. Beszámoló a Falunapi rendezvényről

 5. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (indokolja pl. a Bóbita Óvoda megalapításával összefüggő módosítások átvezetése)

 6. Döntés a Díszpolgári cím adományozásáról

 7. Egyebek

 • a Környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló beszámoló megtárgyalása

 • a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatási szerződés felülvizsgálatának megindítása

 • a közétkeztetés biztosításáról szóló szerződés felülvizsgálata

 • a Kalász utcai lakók kérelme a baracskai 488 hrsz-ú út felújítására vonatkozóan (elnapolt napirend)

 • a Tompa u. 19-31. lakók kérelme

 • jelzőtáblák kihelyezéséről

 • az önkormányzat tulajdonában lévő földekre vonatkozó haszonbérleti szerződésekről

 

Október 26. (csütörtök) 17.00 óra

Javasolt napirendi pontok:

 1. Iskolai körzethatárok véleményezése

 2. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének közzététele a helyben szokásos módon (tudomásul vétel)

 3. A helyi adórendelet esetleges felülvizsgálata (I. fordulós tárgyalás, a földtulajdonosok javaslatainak átgondolása)

 4. A helyi Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

 5. A helyi „csendrendelet” megalkotása

 6. Egyebek

 

November 30. (csütörtök) 17.00 óra

Javasolt napirendi pontok:

 1. 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

 3. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetése ¾ évi teljesítéséről

 4. A helyi adórendelet esetleges felülvizsgálata (II. fordulós tárgyalás)

 5. Tájékoztatás a Fejérvíz Zrt. ellenőrzésének eredményéről

 6. Egyebek


 

December 1. (péntek) 17.00 óra Közmeghallgatás

 

December 14. (csütörtök) 17.00 óra

Javasolt napirendi pontjai:

 1. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása

 2. Képviselői beszámolás az éves munkáról

 3. Egyebek


 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert