Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

 

A november 2-án megtartott ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester.

 

Tárgyalt napirendi pontok, döntések:

 

 • Elfogadásra került a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató.

 • A települési adó felülvizsgálata a novemberi ülésre került elnapolásra.

 • A szociális rendelet módosítására szavazati egyenlőség miatt nem került sor. (A javasolt módosításra szavazott: Becsei Andrásné, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia, a módosító javaslatot nem támogatta: Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András.)

 • Megalkotásra került a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet és az a döntés született, hogy a szociális tűzifa felfűrészelés nélkül kerül kiosztásra a jogosultaknak.

 • Módosításra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata és elfogadásra került egységes szerkezetbe foglalása.

 • A képviselő-testület egyetértett a Kozma Ferenc Általános Iskola kötelező felvételt biztosító körzetének meghatározásával és felkérte a polgármestert, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve tájékoztassa a Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját, hogy a helyi általános iskolában 3 fő hátrányos helyzetű gyermek tanul.

 • Árajánlata alapján Szilágyi Lajos baracskai vállalkozó került kiválasztásra 2017. december 1-től 2022. november 30-ig szóló időszakra a helyi belterületi utak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatainak elvégzésére. Felhatalmazást kapott a polgármester a szolgáltatási szerződés megkötésére.

 • Elfogadásra került a Baracskai Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló jegyzői beszámoló.

 • Testületünk hozzájárulását adta, hogy az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának korábban felfüggesztett önálló aláírása joga visszaállításra kerüljön és támogatta, hogy bére a javasolt összegre kerüljön felemelésre, és az ebbel eredő, Baracska községre jutó többletköltség az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerüljön.

 • A testület nem támogatta, hogy az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságában meghosszabbításra kerüljön Dr. Molnár Balázs baracskai lakos elnöki tisztsége. (Igennel szavazott: Becsei Andrásné, nemmel szavazott: Csapó András, Dr. Herczeg József, Dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, tartózkodott: Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia.)

 • Elfogadásra került a művelődésszervező beszámolója a 2017. Falunapi rendezvényről.

 • Döntés született róla, hogy „Baracska község közigazgatási határain belül menetrend szerinti autóbusz közlekedési hálózat működtetése 2018.” tárgyban közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra. Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy az eljárás lefolytatásával – ajánlata alapján - a budapesti székhelyű Borsa Blanka Kft-t bízza meg.

 • A testület elfogadta „a Kozma Ferenc Általános Iskola tornacsarnok építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak tervezetét és a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Batári Anett közbeszerzési szakértőt javasolta megbízni.

 • Az önkormányzat és a GINGIVA Bt. közötti, a fogorvosi feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés - az eddigi módosítások figyelembe vételével - új szerkezetben került elfogadásra.

 • Nyilatkozat került kiadásra, hogy a Baracska 680/5 hrsz-on nyilvántartott lakóház és udvar megnevezésű 1158 m2 területű ingatlan értékesítése során a képviselő-testület nem kíván élni elővásárlási jogával.

 • Jóváhagyásra került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

 • Nem került támogatásra a budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség kérelme.

 • Elfogadásra került a Baracska, Kossuth u. 42. szám alatti önkormányzati ingatlanon kialakítandó parkoló bővítéséről adott tájékoztató.

 • Megtárgyalásra került a kajászói szülők kérelme, amely a baracskai általános iskolába járó gyermekeik utazásával kapcsolatos. A kért nyilatkozatok beérkezését követően a kérelmet novemberi ülésén ismételten napirendre tűzi a testület.

 • Zárt ülésen személyi ügyben történt megbeszélés.

 

Becsei Andrásné

alpolgármester

 

 

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert