Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyeletről

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktf.tv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. Fejezet

Általános rendelkezések

 

 1. § A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed Baracska Község Önkormányzata illetékességi területén lévő közterületekre, az önkormányzat intézményeire, gazdasági szerveinek területére, valamint az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyonra.

 

 1. Fejezet

A közterület-felügyelet működése, feladatai

 

 1. § (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyelet működése kapcsán felmerülő feladatokat a Baracskai Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló egy fő közterület-felügyelő (köztisztviselő) útján látja el a jogszabályban előírt egyenruhában, a település jelképét karjelzésként viseli.

(2) A közterület-felügyelőt fényképes szolgálati igazolvánnyal, jelvénnyel kell ellátni, amely igazolja, hogy annak jogos birtokosa a közterület-felügyelő, aki hivatalos személy és jogosult a Ktfv.-ben meghatározott intézkedések megtételére.

(3) A közterület-felügyelő az igazolványt munkavégzése során köteles magánál tartani.

(4) A közterület-felügyelő közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a közterület-felügyelő előterjesztésére a képviselő-testület dönt.

(5) A közterület-felügyelő tevékenysége eredményesebb ellátása érdekében együttműködik a rendőrséggel, a vám- és pénzügyőrséggel, a helyi polgárőrséggel, valamint a katasztrófavédelmi hatósággal.

(6) A közterület-felügyelő feladatok ellátásához az önkormányzat hang és digitális kép felvételére alkalmas eszközt, valamint kényszerítő eszközt (rendőrbot, vegyi eszköz biztosít.

 

 1. § A közterület-felügyelet (a továbbiakban: közterület-felügyelő) feladatai – az országos jogszabályokban foglaltakkal összhangban - különösen:

 1. ellenőrzi és jogsértés esetén szankcionálja:

 1. a közterületek és helyi közutak jogszerű használatát,

 2. a közterület-használati engedélyhez kötött közterület-használati tevékenységek szabályszerűségét,

 3. a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtását,

 4. a közterületek rendjére, tisztaságára, felújítására, rendeltetésszerű használatára vonatkozó szabályok betartását,

 5. a helyi közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,

 6. a tűzgyújtási szabályok betartását,

 7. a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását

 1. közreműködik:

 1. a közlekedésrendészeti,

 2. az állategészségügyi,

 3. a társadalmi bűnmegelőzési,

 4. a közbiztonsági és közrendi,

 5. a katasztrófavédelmi,

 6. az épített és természeti környezet védelmi,

 7. az önkormányzati vagyon védelmi

 8. az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

 9. közreműködik a közfoglalkoztatottak foglalkoztatási, ellenőrzési feladataiban

 1. intézkedik:

 1. a jogszabályba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, meggátolása érdekében,

 2. kezdeményezi – hatáskör hiányában – a jogszabályba ütköző cselekmények elkövetőinek jogszabályi keretek között való szankcionálását,

 3. üzemképtelen és közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek közterületről történő eltávolításában.

 1. § (1) A közterület-felügyelő – amennyiben az eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik – jelenti és kezdeményezi a jogellenes jelenség észlelését, a szükséges intézkedések megtételét.

(2) A Baracskai Polgármesteri Hivatalba, vagy a közterület-felügyelőhöz közvetlenül érkező közérdekű bejelentés, javaslat, panasz ügyében a közterület-felügyelő szükség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül helyszíni szemlét tart, illetve intézkedik, intézkedést kezdeményez.

(3) Amennyiben a bejelentés tárgya nem tartozik a közterület-felügyelő hatáskörébe, azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megküldi a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, szervhez.

5. § A közterület-felügyelő feladatkörében eljárva jogosult, illetve köteles:

a) hatósági ellenőrzést végezni,

b) a jogszabályba ütköző cselekmények elkövetőit figyelmeztetni, a magatartás megszüntetésére felszólítani, helyszíni bírsággal sújtani, feljelentés vagy a hatáskörébe tartozó egyéb intézkedés megtétele céljából igazoltatni,

c) azt a személyt, aki jogszabályba ütköző cselekményt követ el és személyazonosságát nem igazolja, személyazonosságának megállapítása érdekében a legközelebbi rendőri szervhez – ellenszegülés esetén a rendőrség közreműködésével – előállítani,

d) azt a személyt, aki jogszabály megsértésével szabálysértést követ el, tettenérés esetén az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása érdekében – ellenszegülés esetén a rendőrség közreműködésével – előállítani

e) azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésről szóló jogszabály kötelezővé, illetőleg lehetővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatartani és a szabálysértési hatóságnak átadni.

 

 1. Fejezet

Záró rendelkezések

 

 1. § Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.

 

 

 

Boriszov Zoltán Szeleczkyné Szabó Katalin

polgármester jegyző

 

 

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert