Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületi hírek

 

 

A február 22-én megtartott ülésen nem volt jelen Dr. Herczeg József képviselő.

 

Tárgyalt napirendi pontok, döntések:

 

 • Első napirendi pontként elfogadásra került a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztató.

 • Módosításra, illetve kiegészítésre került az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 3/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet.

 • Pontosításra került mindkét háziorvosi körzet Feladatellátási szerződése.

 • Az ételadag vállalkozási díjának 2018. március 1-től történő 5 %-os emelése miatt módosításra került a HPM PLUS Kft. és a Baracska Község Önkormányzata közötti közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó szerződés. A módosítás a nyersanyagnormát, így a szülők által fizetendő térítési díjat nem érinti.

 • Elfogadásra került a PIT Bizottság Elnökének tájékoztatója, melyet a 2017. évi civil pályázatok elszámolásáról adott. (Az önkormányzat által természetben nyújtott támogatások forintban kimutatott összegének összesítése e lapszámban megtalálható.)

 • Elfogadásra került a környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztató, mellyel az önkormányzat eleget tett a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatási kötelezettségének. (A tájékoztató e lapszámban olvasható.)

 • Megválasztásra kerültek a szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai.

 • A képviselő-testület határozatban rögzítette, hogy elutasítja a Soros tervet és azt, hogy Baracska településen bevándorlás szervező irodát nyissanak és működtessenek. A testület úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogyha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros terv és a bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen. (A napirend tárgyalásakor Dr. Mayer András képviselő nem tartózkodott az ülésteremben.)

 • A testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy csatlakozik a MinoritySafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez. Annak érdekében, hogy minél többen csatlakozhassanak a Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért elnevezésű európai polgári kezdeményezéshez, a Faluházban (2471 Baracska, Kossuth u. 37.) munkaidőben folyamatosan lehetőséget biztosít az aláírásra.

 • Döntés született arról, hogy a budapesti székhelyű Medicopter Alapítvány részére 15.000,- forint támogatást nyújt önkormányzatunk. Felhatalmazást kapott a polgármester a támogatási szerződés aláírására.

 • A Széchenyi u. 35. szám alatti önkormányzati társasház egyik lakására érkezett vételi szándékra az a határozat született, hogy a képviselő-testület nem zárkózik el az eladástól, de érdemi döntést a lakások felújítását és az azt követő értékbecslés után tud hozni.

 • A Kossuth u. 18. szám alatti ingatlan egyik lakásának zöldség-gyümölcs üzlet céljára történő bérbeadására vonatkozó kérelem elutasításra került, helyette ajánlat történt a Kossuth u. 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására.

 • A Kassai utca forgalomszabályozására vonatkozó kérelemre úgy határozott a testület, hogy fenntartja a 233/2017.(IX.28.) határozatában foglaltakat.

 • A Baracskai Bóbita Óvoda energetikai korszerűsítése projekthez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátására a legkedvezőbb árajánlatot adó budapesti székhelyű Borsa Blanka Kft. került kiválasztásra 789.830,- Ft. összegért. A testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

 • A nyertes útfelújítási pályázat keretében megvalósuló Kertész utca, Rózsa utca, valamint a Kossuth utcai járda Petőfi utcától a sportpályáig tartó szakaszának aszfaltozási munkálatainak elvégzésére a bruttó 24.422.856,- forintos legkedvezőbb ajánlatot adó székesfehérvári Útéppark Kft. került kiválasztásra. A testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

 • Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy az önkormányzat és intézményei teljes körű tűz- és munkavédelmi feladatainak ellátásával 2018. március 1-től 2018. december 31-éig terjedő időszakra – átalánydíjas árajánlata alapján - a nagykátai székhelyű Kiss Róbert tűz- és munkavédelmi egyéni vállalkozóval kösse meg a szerződést.

 • A testület megtárgyalta Bálint György helyi lakos levelét és felkérte a polgármestert, tájékoztassa a panaszost, hogy a Képviselő-testületnek nincs lehetősége panaszának orvoslására.

A március 29-én megtartott ülésen nem vett részt Pintérné Bernyó Piroska képviselő.

Tárgyalt napirendi pontok, döntések: (A döntések meghozatala egybehangzó szavazatokkal történt.)

 

 • Elfogadásra került a lejárt határidejű határozatokról adott tájékoztató.

 • Módosításra került az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése. A módosítás az óvoda energetikai korszerűsítésével kapcsolatos kiadások valamint az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos kiadások továbbá a tervezett ingatlanértékesítések miatt vált szükségessé.

 • Megalkotásra került az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló rendelet. A rendelet 2018. május 15. napján lép hatályba, ettől az időponttól a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel csak jegyzői engedéllyel lehet behajtani a Rákóczi, Fehérvári, Határ, Templom, Kossuth és Széchenyi utca teljes szakaszára, valamint a Tompa Mihály utcának a Fehérvári utca és Toldi utca közötti szakaszára. (A rendelet e lapszámban olvasható.)

 • Döntés született, hogy pályázat kerül benyújtásra az I. világháborús emlékmű renoválására.

 • Módosításra került az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata és elfogadásra került az éves közbeszerzési terv.

 • Jóváhagyásra került a Baracskai Bóbita Óvoda energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárásának felhívása és felhatalmazást kapott a polgármester a közbeszerzési eljárás során szükséges jognyilatkozatok megtételére.

 • A Baracskai Bóbita Óvoda energetikai korszerűsítési munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak ellátásával testületünk a legkedvezőbb ajánlatot adó székesfehérvári székhelyű Édes Szilárd egyéni vállalkozót javasolta megbízni. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

 • A Baracskai Bóbita Óvoda felvételi körzeteként Baracska község teljes közigazgatási területe került megjelölésre.

 • Jóváhagyásra került a művelődésszervező által összeállított falunapi programtervezet azzal, hogy az áprilisi soros képviselő-testületi ülésre konkrétabban kerüljenek a programok kidolgozásra és a színpad valamint hangosítás megoldására kérjen ajánlatokat.

 • Elfogadásra került a Transfekál Kft. tájékoztatása Baracska település vonatkozásában a 2017. évben nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatási tevékenységéről.

 • Elbírálásra kerültek a 2018. évi Civil Alapra benyújtott pályázatok. (A megítélt pénzügyi és természetbeni támogatások kimutatása megtalálható e lapszámban.)

 • A testület tudomásul vette a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, melyet a 2017. évben elmaradt közmeghallgatással kapcsolatosan tett. (A közmeghallgatás 2018. február 9-én pótlásra került.)

 • A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Fejér Megyei Kormányhivatal által kiküldött „Határidő kalauz”-ban előírt feladatokat.

 • Módosításra került az általános iskola tornacsarnoka kivitelezésének műszaki ellenőri feladataira vonatkozó megbízási szerződés.

 • A Területi Választási Iroda által biztosított összeg kiegészítéséhez a képviselő-testület 120.000,- Ft pénzbeli támogatást hagyott jóvá a Baracskai Polgármesteri Hivatal számára az április 8-án tartandó országgyűlési képviselői választás lebonyolításában résztvevők ellátási költségeihez.

 • A testület úgy határozott, hogy biztosítja a 60.000,- Ft anyagköltséget a Baracska, Temesvári u.19. számú ingatlan előtti járda magasságának megemeléséhez.

 • Biztosításra került a Baracska 061/49, 506, 463 és 434 hrsz-ú utak kitűzési munkálatainak elvégzésére szükséges bruttó 169.700,- Ft.

 • Elfogadásra került a 2017. évi Civil Alapból elnyert támogatások elszámolása tárgyában érkezett hiánypótlásról adott tájékoztató.

 • Egyebekben alpolgármesteri tájékoztató hangzott el a Tompa Mihály utca egy szakaszának valamint az Ady Endre utca zsákutcai részének állapotával kapcsolatos lakossági panaszokról. A képviselő-testület úgy határozott, hogy megvizsgálja a jelzett utak felújítására vonatkozó műszaki lehetőségeket.

 

Becsei Andrásné

alpolgármester

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert