Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
A járművek súlykorlátozásáról.

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018.(III.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

 

Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. tv. 3. § (1) bekezdésében és a 34 § (2) bekezdésében, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.) KM. rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek, a környezet nyugalmának és a lakosság pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

 

 1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan járműre, járműszerelvényre, amelynek a megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja, kivéve a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott, a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző, a műszaki és baleseti mentést ellátó, a kommunális feladatokat ellátó, az út-, vasút-, vagy közműépítést, illetve az út-, vasút-, vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző, a külön jogszabályban meghatározott postai és egyéb közszolgáltatást végző gépkocsira, valamint az önkormányzat saját beruházásaihoz használt gépkocsira.

(2) A rendelet területi hatálya Baracska Község közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonban lévő – a rendelet 1. mellékletében felsorolt -belterületi közutakra terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű tulajdonosra, üzembentartóra és használóra, aki a rendelet területi hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonban lévő helyi közútra 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel hajt be.

 

Súlykorlátozási tilalom

 

 1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó gépjárművel Baracska Község közigazgatási területén lévő, – a rendelet 1. mellékletében felsorolt - önkormányzati tulajdonban álló közutakon súlykorlátozás lép életbe, azokon csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó közutakon a tilalmat a „Súlykorlátozás” – a táblán megjelölt 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel (járműszelvénnyel) közlekedni tilos – közlekedési tábla jelzi. A súlykorlátozó tábla alá a „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblát kell kihelyezni.

 

Behajtási engedély kiadása

 

 1. § (1) Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testülete a behajtási engedélyek kiadására, használatuk jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek visszavonására vonatkozó hatáskört a jegyzőre ruházza át.

(2) A jegyző a kérelmet megvizsgálja és a beérkezésétől számított 8 napon belül bírálja el.

(3) A behajtási engedély tartalmazza:

a) a jármű pontos megjelölését forgalmi rendszámmal vagy más, azonosításra alkalmas módon,

b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét),

c) a rendelet azon rendelkezését, amely alapján az engedély kiadásra került,

d) az engedély érvényességi idejét,

e) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes.

 

A behajtási engedély kiadásának feltételei

 

 1. § (1) Az engedély iránti kérelmet a rendelet 2. mellékletében erre a célra rendszeresített nyomtatványon egy járműre vonatkozóan a jogosultsági feltételek egyidejű igazolásával a jármű üzembentartója (tulajdonosa), vagy a kérelemben célállomásként feltüntetett ingatlan tulajdonosa, használója nyújthatja be a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.

(2) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag önkormányzati úton legyen megközelíthető és a kérelmezett időszakban az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:

a) a járművel a kérelemben feltüntetett ingatlanra vagy onnan árut szállítanak és az áru be-, és kirakodása másként nem oldható meg,

b) a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet – jegyzői igazolás alapján – a kérelemben megjelölt ingatlanon garázsban vagy az udvaron tárolják,

c) a súlykorlátozással érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építőanyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.

 

A behajtási engedély érvényességi ideje

 

 1. § (1) Az engedély az alábbi időszakokra adható ki:

 1. eseti behajtási engedély: meghatározott napon történő egyszeri be-, és kihajtásra,

 2. 4 napra,

 3. 30 napra,

 4. 1 évre

(2) Az időszakra (nap, év) meghatározott díjak egymást követő naptári napokban értendőek, a naptári napban meghatározott időtartam az adott napon 0 órától 24 óráig érvényes.

(3) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről a tényről az engedély kiadóját – az engedély egyidejű leadásával – haladéktalanul értesíteni kell.

 

A behajtási engedély díja

 

 1. § (1) Az engedély kiadásáért a jármű üzemben tartójának, tulajdonosának a rendelet 3. mellékletében megállapított útfenntartási hozzájárulást kell fizetni.

(2) Mentes az útfenntartási hozzájárulás megfizetése alól azon gépjármű üzembentartója vagy tulajdonosa, aki Baracska községben bejelentett telephellyel rendelkezik és tevékenysége után helyi iparűzési adót fizet, adóhátraléka nincs és tehergépjárműve után gépjárműadót Baracska Önkormányzatának fizet és adóhátraléka nincs.

(3) Az útfenntartási hozzájárulás alól mentes ügyfeleknek is meg kell kérniük a behajtási engedélyt.

(4) A behajtási engedély kiadásának feltétele a kiszabott hozzájárulás megfizetésének igazolása.

(5) Baracska Község Önkormányzata évente egy alkalommal, a december havi soros testületi ülésén vizsgálja felül az útfenntartási hozzájárulás mértékét.

 

A behajtási engedély felülvizsgálata és visszavonása

 

 1. § (1) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek (a jegyző, rendőrhatóság) kezdeményezésére a jegyző az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja és amennyiben a rendelet szabályaival ellentétes a kiadott engedély érvényben tartása, azt visszavonhatja.

(2) Az engedély visszavonását követő időszakra befizetett útfenntartási hozzájárulás időarányos részét az önkormányzat nem téríti meg.

 

A behajtási engedély használata

 

 1. § (1) A behajtási engedély csak az engedélyben feltüntetett forgalmi rendszámú járművel történő behajtásra használható fel.

(2) A behajtási engedély eredeti példányát a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és az ellenőrzést végző személynek át kell adnia.

(3) A behajtási engedélyről tilos másolatot készíteni.

(4) A behajtási engedély jogosultjának kérelmére a megrongálódott engedélyt – annak leadásával egyidejűleg – az önkormányzat díjmentesen kicseréli.

(5) A behajtási engedély elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az engedélyező hatóságnál és a behajtási engedély pótlására kérelmet kell benyújtani. A behajtási engedély egyszeri pótlása díjmentes.

9. § (1) A helyi közútban bizonyíthatóan a behajtási engedélyes által okozott károk helyreállítása

annak a kötelezettsége, akinek a nevére az önkormányzat a behajtási engedélyt kiállította.

(2) A helyreállítást a károkozást követő 15 napon belül el kell végezni.

(3) A helyreállítás szakszerűségét és a közterület állapotát a jegyző vagy az általa

megbízott ellenőrzi.

 

Jogkövetkezmények

 

 1. § Aki Baracska Község Önkormányzata közigazgatási területén a rendelet 2. § (2)

bekezdésben felsorolt súlykorlátozott önkormányzati tulajdonú közterületre behajtási engedély nélkül 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel behajt, alkalmazni kell rá vonatkozóan Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának következményeiről szóló 16/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletében foglalt szankciókat.

 

 

Záró rendelkezések

 

 1. § Ez a rendelet 2018. május 15. napján lép hatályba.

 

 

 

Boriszov Zoltán Szeleczkyné Szabó Katalin

polgármester jegyző

 

 

A 7/2018. (III.30.) rendelet 1. melléklete

 

A súlykorlátozással érintett utcák felsorolása:

 1. Rákóczi utca teljes szakasza

 2. Fehérvári utca teljes szakasza

 3. Határ utca teljes szakasza

 4. Tompa Mihály utcának a Fehérvári utca és Toldi utca közötti szakasza

 5. Kossuth utca teljes szakasza

 6. Templom utca teljes szakasza

 7. Széchenyi utca teljes szakasza

 

 

 

 

 

 

A 7/2018. (III.30.) rendelet 2. melléklete

 

 

KÉRELEM

a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással érintett önkormányzati útra történő behajtás engedélyezéséhez

 

A kérelmező

 

Gazdasági társaság esetén:

Neve:

Címe, székhelye:

Telefonszáma:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Aláírásra jogosult neve:

 

Egyéni vállalkozó és magánszemély esetén:

Neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:

Születési hely, idő, anyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Vállalkozói igazolvány száma:

 

A gépjármű üzembentartójának/tulajdonosának

 

Neve:

Címe, székhelye:

 

A gépjármű

 

Forgalmi rendszáma, hatósági jelzése/

azonosítója:

Össztömege:

Jármű-kategóriája

 

A kérelem benyújtásának indoka

(a megfelelő helyre X-et kell tenni)

 

A járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan áru szállítása és az áruszállítás be-, és kirakodása másként nem oldható meg

 

A kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag a súlykorlátozással érintett önkormányzati úton közelíthető meg

 

A behajtással érintett

 

Ingatlan címe, ennek hiányában

helyrajzi száma:

Útvonal meghatározása:

 

 

 

A behajtás időpontja, időtartama:

 

eseti: …………… év………………. hó…………nap

4 napra: …….. év………….hó………naptól ……….. év ……………hó……napig

30 napra: ………..év………..hó………naptól ……….év……….hó……….napig

1 évre: …………….. év ……….hó………..naptól…………..év………………hó……napig

 

Alulírott kérelmező a jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a behajtás során az útban okozott károkért a polgári jog általános szabályai és a ………………… önkormányzati rendelet ……………. szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozom.

A kérelemhez csatolom a …………………….. rendeletben meghatározott útfenntartási hozzájárulás befizetését igazoló bizonylatot.

 

Figyelem!

Amennyiben a kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön-külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön engedélyt kell kiadni.

 

 

Baracska………………………………………………….

 

 

 

 

……………………………………………………………….

a kérelmező aláírása

 

 

A 7/2018.(III.30.) rendelet 3. melléklete

 

 

A fizetendő útfenntartási hozzájárulás mértéke:

 

gépj. össztömege (tonna) a díj mértéke (Ft-ban) nettó díjtétel

eseti 4 napra 30 napra 1 évre

 

7,5-12 2.000 4.000 10.000 60.000

12-24 3.000 6.000 20.000 90.000

24-40 4.000 8.000 30.000 120.000

 

 

A KÉRELEM LETÖLTHETŐ ÖNKORMÁNYZATUNK HONLAPJÁRÓL www.baracska.hu letöltések menüből.

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert