Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
2011 február, Képviselő-testület hírek

Képviselő-testületi hírek

 

Novemberben egy, decemberben két alkalommal ülésezett a testület.

 

A november 25-i  ülésen minden képviselő jelen volt, a hallgatóság száma: 8 fő.

 

-        A testület megismerte a szennyvíztisztító- és elvezető-rendszer üzemeltetőjének javaslatát, melyet a 2011. évi fejlesztési és rekonstrukciós beruházásokra tett. A Fejérvíz Zrt. jelen lévő képviselőitől a javaslatra vonatkozó elképzeléseken kívül a Széchenyi utcai átemelő körüli bűzhatásra vonatkozóan tettek fel kérdéseket a képviselők. A válaszok között elhangzott, hogy szakmailag mindent elkövettek, a mért értékek adatai szerint nem lehet bűzhatás. A testület úgy határozott, felkéri a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, hogy vizsgálja ki az 5. számú szennyvízátemelő esetleges bűzhatását és annak eredményéről - valamint ha szükséges a megoldási javaslatra - küldjön értesítést.

A fejlesztésekre vonatkozó döntést elnapolta a képviselő-testület.

-        A polgármester ismertette, hogy Tessely Zoltán országgyűlési képviselő írásban kérte a testület álláspontját az átemelő szaghatásának ügyében. A tárgyilagos állásfoglalás meghozatalának érdekében a polgármester összefoglaló előterjesztést készített az előzményekről, mely a képviselő úr részére megküldésre került.  

-        Második napirendként megtárgyalta és 207.026 ezer forint bevétellel, valamint 231.366 ezer forint kiadással elfogadta a testület az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A pénzmaradvány 3.121 ezer forint, a finanszírozási bevétel 68.709 ezer forint, a finanszírozási kiadás 56.372 ezer forint.

A körjegyzőség 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolója 40.723 ezer forint pénzforgalmi bevétellel, 1.957 ezer forint pénzmaradvánnyal és 39.208 ezer forint pénzforgalmi kiadással került elfogadásra.          

-        A körjegyzőség költségvetésének módosítására is sor került, a jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg is 53.586 ezer forintra módosult.

-        A Baracska-Kajászó-Vál községek Viziközmű Beruházó és Lebonyolító Társulás I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 47.339 ezer forint bevétellel és 47.339 ezer forint kiadással fogadta el a testület, s jóváhagyta költségvetési koncepcióját is.

-        A Társulás által finanszírozott fejlesztések eszközleltárának felvételét december 31-ig kérte elvégezni a testület.

-        Dr. Óvári Péter fogszakorvos kérelmére hozzájárult a képviselő-testület, hogy a szükséges engedélyek beszerzése után helyettesítést vállaljon Kajászó község fogászati ellátásában. Kérte a testület, hogy a feladatvállalási szerződés a helyettesítéssel és a korrigált rendelési idővel egészüljön ki.

-        A pénzügyi bizottság javaslatára alapozva a képviselő-testület sem hagyta jóvá azt az indítványt, hogy az árvízkárosult ingatlanok tulajdonosai 2011. évben mentesüljenek a kommunális adó megfizetése alól. A testület a szociális rendeletben kívánja szabályozni az elemi károsultak megsegítésének formáját. (A mentesség megadására 1 fő, Becsei Andrásné szavazott.)

-        Módosításra került az óvodások és iskolások élelmezési normájára vonatkozó rendelet, ami 2011. január 1-től a következő:

 

 

Óvodások:                                       Iskolások:

Tízórai:                   65 Ft  +áfa         Tízórai:             85 Ft + áfa

Ebéd:                    200 Ft + áfa        Ebéd:               270 Ft + áfa

Uzsonna:                65 Ft + áfa         Uzsonna:              85 Ft + áfa

          Összesen:             330 Ft + áfa         Összesen:         440 Ft + áfa

 

-        A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a 9/2010. (IX.16.) számú rendeletet, mely a lakbérek módosítására vonatkozott.

-        A testület nem változtatott a Kidoboló hirdetési díjain és a Faluház eszköz és terembérleti díjain, utóbbit csupán kiegészítette a szaletli, illetve kemence használati díjával, ami 5.000,- Ft-ban lett megállapítva.

-        Felhatalmazást kapott a polgármester, hogy folytasson tárgyalásokat Martonvásár Város Önkormányzatának illetékesével az építéshatósági társulási megállapodás felülvizsgálatára és a feladat ellátásának 2011. évi díjazására vonatkozóan.

-        A 2011. évi költségvetést megalapozó koncepcióhoz még az alábbiakról született döntés:

Ø     A településőrök további foglalkoztatására akkor kerül sor, ha pénzügyi vonzatát pályázati forrásból meg lehet oldani.

Ø     A helyi úthálózat fejlesztése is cél - összegszerűsége a költségvetés készítésekor realizálódik.

Ø      Az utcanév-táblák és házszámozás rendezésének megkezdését, a Kossuth és Templom utcát összekötő gyalogjárda felújítását és a háziorvosoknak új EKG beszerzését 2011-re nem, csak 2012-re irányozza elő a testület, (Az EKG beszerzésre vonatkozóan dr. Mayer András és Tóthné dr. Kolumbán Ottilia tartózkodott a szavazástól.)  

Ø     A közlekedési táblák pótlására 150 ezer forintot, zászlók pótlására 100 ezer forintot tartalmaz a koncepció. A befogott kóbor ebek ideiglenes elhelyezésére egy kennel készítése is be lett ütemezve.

Ø     Baracska faluközpontjának komplex megújítása címen nyert pályázati összegből 2011-ben a játszótér felújításának befejezését és parkoló kialakítását kívánja megvalósítani a testület.

Ø     Az Országút és Kossuth utca sarkán lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan épületének falában elhelyezett földmérési magassági pont áthelyezéséhez szükséges 300 ezer forint is szerepel a koncepcióban.

Ø     2011-ben pályázati rendszer keretében kívánja támogatni a testület a civil szervezeteket, melynek kidolgozására és az összeg megjelölésére a decemberi ülésen kerül sor.

Ø     A tanyabusz garázsának elkészítése is a következő évben valósulhat meg.

Ø     Idősek napjára, karácsonyi ünnepségre, falunapra az elmúlt évihez hasonló összeg szerepel a koncepcióban.

Ø     Hó és síkosság-mentesítésre ajánlatok bekérését követően tud összeget tervezni a testület.

Ø     A Széchenyi utca és a Vasút utcai kerékpárút közötti gyalogos átkelő létesítéséről a helyszíni bejárás eredményének ismerete után tud tárgyalnia testület.

Ø     A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat számítógép vásárlási kérelmét a pénzügyi lehetőségek szűkössége miatt nem tudja támogatni a képviselő-testület.

Ø     Jóváhagyta a testület a PIT. Bizottság javaslatát, hogy az önkormányzatnál jelenleg 6 órás munkaidőben foglalkoztatott 2 fő helyett január 1-jétől 1 fővel 8 órás munkaidőben történjen a munkakörök ellátása. (Nemmel szavazott: Becseiné.)

Ø     GAMESZ alapítását vette tervbe a testület, melynek részleteit február havi ülésén kívánja tárgyalni.

Ø     A háziorvosi rendelők váró- és mellékhelyiségének takarítását a következő évtől közhasznú munkások fogják végezni, a rendelők takarításáról a vállalkozó orvosoknak kell gondoskodniuk.

Ø     A háziorvosok által fizetendő közüzemi költségtérítés összege a költségvetés készítésekor kerül megállapításra.

Ø     A gazdaságosságot szem előtt tartva határozott a testület, hogy a Kozma Ferenc Általános Iskola és a helyi Bóbita Tagóvoda továbbra is kistérségi fenntartású intézményként működjön és a körjegyzőség is fennmaradjon.

Ø     A védőnők költségátalányát, ami nem kötelező juttatás, 2011. évtől megszünteti a testület.

-        A képviselő-testület rövid határidő megjelölésével kért tájékoztatást a körjegyzőtől az adótartozások behajtására tett végrehajtási intézkedések helyzetéről.

-        A testület megbízta a polgármestert, hogy a viteldíjak maradéktalan beszedése érdekében kérjen tájékoztatást az ellenőrzések gyakoriságáról és eredményéről a helyi autóbuszjárat működtetését végző szolgáltatótól.

-        A körjegyzőségnél felmerülő szabadságolási problémákra sürgős megoldást kért a testület.

-        Az SZMSZ és az első lakáshoz jutók támogatási rendszerének felülvizsgálatát januári ülésére napolta el a testület.

-        Az önkormányzat intézményeinek valamint a közvilágítás villamosenergia felhasználásának költségcsökkentési lehetőségét megcélozva megbízta a testület a polgármestert, hogy a PIT. Bizottság külsős tagjának bevonásával több cégtől kérjen árajánlatot energia auditra.

-        A képviselő-testület a „SZEVASZ” Baracskai Faluházért Közhasznú Alapítvány óévbúcsúztató rendezvényéhez – kérésükre - térítésmentesen biztosítja a Faluház használatát.

-        A Csontvelő Transzplantációs Alapítvány és a Reménytadó Alapítvány kérelmét pénzügyi fedezet hiánya miatt nem támogatta a testület, s azt az indítványt is elutasította, hogy a következő évi költségvetésben egy kisebb összeg kerüljön elkülönítésre a hasonló kérelmek támogatására.

-        Egyebek napirendi pontban:

Ø     Javaslat hangzott el, hogy a jövőben a kisebb útjavítási munkák elvégzésének megfelelőségét is ellenőrizzék le a kifizetés előtt.

Ø      A Vasúti híd utáni lakott részről levezető út nagyon meredek, csapadékos időben csúszós, balesetveszélyes, megoldásra vár.

Ø     Az M7-es autópályához felvezető önkormányzati út széle is rossz állapotú, amit vélhetően a vasútépítéshez anyagot szállító, súlykorlátozást figyelmen kívül hagyó, nagy rakományú gépkocsik tesznek tönkre, emiatt a vasútépítő céget kellene felkeresni.

Ø     A Faluház és a játszótér közötti árok nagyon mély, sok bent a víz, védőkorlát elhelyezése lenne indokolt. - Sövény telepítésére volt javaslat.

Ø     Szóba került még a játszótér ellenőrzése, és a korábban kérelmezett szélkerék telepítés megvalósításának állására is volt kérdés. A válasz szerint év eleje óta nem jelentkezett a kérelmező.

Ø     Az Országúti buszváró elkészültének időpontjára irányuló kérdésre a válasz, hogy 1-2 héten belül várható.

Ø     Javaslat hangzott el, hogy a PIT. Bizottság még a költségvetés készítése előtt tűzze napirendre bizonyos önkormányzati ingatlanok jobb kihasználási lehetőségének tárgyalását, hogy a szükséges felújításokat, átalakításokat ütemezni lehessen.

Ø     A Rákóczi és Fehérvári utca közötti gyalogos átjáró járólapjai nem illeszkednek pontosan, balesetveszélyesek, igazításra szorulnak.

Ø     Arra a kérdésre, hogy Kajászó és Vál között ki végezteti a Váli-víz medrének tisztítását, a  polgármester válaszolt, hogy értesülései szerint a lovarda tulajdonosa, akinek mellette van területe.

 

A december 9-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen betegség miatt nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester.

-        Zárt ülésen a II. számú védőnői körzet álláshelyére beérkezett védőnői pályázatok kerültek elbírálásra. A pályázat eredménytelenül zárult, ezért a testület egyhangúan új pályázat kiírásáról döntött

-        Nyilvános ülésen az adórendelet módosítására került sor. A testület az iparűzési adó mértékét 2 %-ról 1,7 %-ra módosította, és a magasabb szintű jogszabályi változásokkal valamint korábbi döntésekkel pontosította a rendeletet. A döntés egyhangú volt. (A vállalkozók számára kedvező jogszabályi változás, hogy januártól megszűnik a vállalkozók kommunális adója.)

 

A nyilvános ülésen nem vett részt Szűcs Norbert képviselő.

 

A december 16-án megtartott soros képviselő-testületi ülésről távol maradt dr. Herczeg József és Szűcs Norbert képviselő, távolmaradásukat mindketten előre jelezték.

 

-        A képviselő-testület elfogadta a 2011. évi hulladékszállítási díjat. Az éves díj áfával 17.225,- Ft, mely összeget továbbra is negyedévi bontásban számlázza ki a szolgáltató.

-        Véglegesítésre került  A Civil Szervezetek Támogatásáról Szóló Szabályzat. (A Szabályzat és a felhívás e számban olvasható.)

-        A polgármester tájékoztatót adott az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról. Ismertette az ALBA VOLÁN Zrt. válaszát a helyi járatú autóbuszokon végzett ellenőrzésekről.

-        Ugyancsak ismertette a polgármester a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság válaszát is, melyet a Váli-víz medrének tisztításával kapcsolatos megkeresésre küldött. (A témáról bővebben a Polgármesteri sorokban olvashatnak.)

-        A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az árajánlatból kiindulva, de a jóváhagyott díjazás szerint kössön megállapodást a helyi utak hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkálataira Szép István vállalkozóval.

-        Ismertetésre került a Széchenyi utcai szennyvízátemelő szaghatásával kapcsolatos önkormányzati tájékoztató levélre érkezett válaszlevél Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úrtól.

-        Elfogadta a testület a polgármester úr beszámolóját a Szent László Völgye Többcélú  Kistérségi Tanácsban végzett tevékenységéről. A Tanáccsal kötött megállapodás felülvizsgálatát januári ülésére halasztotta a testület.

-        Összeállításra került a 2011. I. félévi munkaterv.

-        Megtörtént A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Mivel a helyi temető tulajdonosa a Református Egyházközség, mint tulajdonos jogosult a temetkezési szolgáltatási díjak, így a temetési helyek és ravatalozóhasználati díj megállapítására és beszedésére, amiről saját Temetői Szabályzatában rendelkezik. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a temetőben felhasznált víz- és villanyáram díját valamint a temető bejáratától a ravatalozóig vezető út hó- és síkosság-mentesítését továbbra is vállalja. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a vállalásokra vonatkozó megállapodást kösse meg a Református Egyházközség lelkészével.

-        Díszsírhely céljára 5 db kettes sírhely vásárlásáról döntött a testület. (Nemmel szavazott: Becsei Andrásné, Boriszov Zoltán.)

-        Az ALBA VOLÁN írásban jelezte, hogy a helyi autóbuszjáratok viteldíjának módosítására az I. negyedévet követően fog javaslatot tenni, ezért addig a jelenlegi viteldíjak maradnak érvényben, mivel a képviselő-testület sem határozott díjemelésről.

-        A játszótérről eltulajdonított ütésgátlók pótlására 450.000,- Ft + áfa összeg került jóváhagyásra.

-        2 db ingatlan meghatározott tulajdonrészének átruházási kérelmével kereste meg egy magánszemély az önkormányzatot, mely ajánlatot a testület elutasított.

-        Úgy döntött a testület, hogy 2011. évi költségvetésében 3.000.000,- Ft-ot tervez be a civil szervezetek támogatására, mely összegből pályázat útján igényelhető a pénzbeli vagy természetbeni támogatás.

-        Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntések; hogy  a községi könyvtár nyílászáróinak festésére a 2011. évi költségvetésben lekell biztosítani; azoknak a  Széchenyi u. 23. szám alatti lakásbérlőknek, akik nem életvitelszerűen lakják bérleményüket, felmondásra kerül a bérleti szerződés; a háziorvosi rendelők feletti, jelenleg használaton kívüli helyiségek átalakítására 2012. évben kerülhet sor.

-        Az Országút melletti külterületi részen épült közép-kelet európai regionális adatközponthoz vezető út egy szakaszán kiépített közvilágítási hálózatot és annak üzemeltetését felajánlotta az önkormányzatnak átvételre a beruházást végző RTI Invest Kft. A testület az ajánlat előzetes tárgyalásával megbízta a PIT. Bizottságot.

-        Megbízást adott a testület a polgármesternek, hogy kérjen árajánlatot a régi Országút egy szakaszának közvilágítással való ellátási lehetőségére. (Vasút és Csillag utca közötti részre.)

 

Becsei Andrásné

  alpolgármester

 

 

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. I. félévi ülésterve

 

 

Január 27. (csütörtök), 17.00 óra

Napirend:

 1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
 2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás   felülvizsgálata
 3. A civil szervezetek részére pályázat kiírása
 4. Az első lakáshoz jutók támogatási rendszerének felülvizsgálata
 5. Szerződések felülvizsgálata
 6. A helyi kábeltelevíziós információs csatorna kiépítésének ügye
 7. A faluház-vezető beszámolója a faluház 2010. évi munkájáról, és 2011. évben a faluházba tervezett rendezvényekről, elképzelésekről
 8. Egyebek

 

Február 24. (csütörtök) 17.00 óra

Napirend:

 1. A rendőrség beszámolója Baracska község közbiztonsága érdekében 2010. évben végzett munkájáról
 2. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanács beszámolója  2010. évben végzett munkájáról
 3. A szociális rendelet felülvizsgálata
 4. GAMESZ létrehozásának előkészítése
 5. Egyebek

 

Március 31. (csütörtök) 17.00 óra

Napirend:

 1. Önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata
 2. Az SzMSz felülvizsgálata
 3. Beszámoló a községi könyvtár 2010. évi munkájáról
 4. A képviselő-testület 4 éves gazdasági programjának elfogadása
 5. Helyi rendeletek aktualizálása
 6. A helyi Közbeszerzési Szabályzat szükség szerinti felülvizsgálata és az éves közbeszerzési terv jóváhagyása
 7. A KIDOBOLÓ c. helyi lapra vonatkozó szabályzat összeállítása
 8. Egyebek

 

Április 28. (csütörtök) 17.00 óra

Napirend:

 1. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat településünkön végzett 2010. évi munkájának értékelése
 2. A 2010. évi gyermekvédelmi beszámoló megvitatása
 3. A helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata
 4. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadása
 5. Egyebek

 

 

 

 

Május 26. (csütörtök) 17.00 óra

Napirend:

 1. Baracska Közéletéért Emlékérem adományozása
 2. Lakástámogatási kérelmek elbírálása
 3. Beszámoló a védőnői munkáról
 4. Beszámoló a háziorvosi szolgálatról
 5. A képviselő-testület II. félévi munkatervének elfogadása
 6. A Falunap megszervezése
 7.  Egyebek

 

Két alkalommal lesz szükség 2011. I. félévében  Kajászó és Baracska községek képviselő-testületeinek együttes ülésére, melyből az elsőt a 2011. évi költségvetés elfogadása előtt, a másikat pedig az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadása előtt kell megtartani.

A várhatóan 2011. januárban összehívandó együttes ülés napirendje:

 1. A körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadása
 2. Beszámoló a körjegyzőség 2011. évben végzett munkájáról
 3. A körjegyzőségi köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt  célok meghatározása
 4. Egyebek

A várhatóan 2011. áprilisban összehívandó együttes ülés napirendje:

 1. A körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadása
 2. Egyebek

 

Baracska Község Képviselő-testülete felhívja a helyi civil szervezetek,  szerveződések figyelmét, hogy 2011. évtől csak a következő szabályzat alapján és annak mellékletét képező pályázati adatlapon igényelhető önkormányzati támogatás. A pályázat kiírásáról minden évben a költségvetés elfogadásakor dönt a testület, ekkor teszi közzé a pályázat benyújtásának határidejét is. A pályázati kiírást követően a pályázati adatlap letölthető lesz a www.baracska.hu honlapról vagy beszerezhető az önkormányzat hivatalának titkárságán is.  A körjegyző által végzett előzetes igény felmérés csak tájékozódó jellegű volt.

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert