Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Önkormányzati segély... rendelet.

 

Baracska Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

18/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati segély kialakításával összefüggő, valamint

egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

 

Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében, valamint a 132.§ (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A szociális ellátásokról szóló 9/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ör.) 11-13. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés helyébe a következő rendelkezés és alcímmegjelölés lép:

 

8. Önkormányzati segély

 

11.§ (1) Önkormányzati segélyre jogosult az a

a) rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki

aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul,

ab) válsághelyzetben lévő várandós anya, aki segítség nélkül gyermekét megtartani, fogadni nem tudja,

ac) eseti gyógyszerkiadását fedezni nem tudja, és közgyógyigazolvánnyal nem rendelkezik,

ad) gyógyászati segédeszköz kiadását jövedelmi helyzete miatt nem képes megfizetni, és közgyógyigazolvánnyal nem rendelkezik,

ae) átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekével szándékozik kapcsolatot tartani,

af) a gyermeke nevelésbe vételének megszűnését követő, családba történő visszahelyezéséhez a megfelelő körülményeket biztosítani nem tudja,

ag) munkanélküli, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és gyermeke beiskolázását fedezni nem tudja,

ah) 8 napon túli kórházi kezelésre szorul,

ai) a saját, vagy vele együtt élő házastársának, gyermekének betegsége, balesete miatt végzett ápolás, gondozás okán 30 egymást követő napot meghaladóan táppénzt vesz igénybe,

aj) az őt ért elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzetet elhárítani nem tudja,

ak) elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott

b) létfenntartási gondokkal küzdő személy, aki

ba) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása iránti eljárása folyamatban van és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik,

bb) 12 hónapon belül álláskeresővé vált, de aktív korúak ellátására nem jogosult

bc) közüzemi számláját kiegyenlíteni önhibáján kívül nem tudja és ennek elmaradása a szolgáltatásból való kizárását eredményezné

és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 200%-át nem haladja meg.

 

12. § (1) Az önkormányzati segély– a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem lehet több mint 10.000,-Ft.

(2) Az önkormányzati segély éves összege egyedülélő esetén személyenként, család esetén családonként nem haladhatja meg a 15.000,-Ft-ot, melynek számításánál figyelmen kívül kell hagyni a 11. § (1) bekezdés aj) és ak) alpontjai alapján nyújtott önkormányzati segély összegét.

(3) Az (1) bekezdés aj) alpontjában foglalt esetben az önkormányzati segély összege 50.000,-, kivéve, ha az elemi kár, katasztrófa, vagy vis major helyzet ennél kisebb összegű támogatással is elhárítható.

(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének

a) a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 35%-a, amennyiben a család egy főre számított jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 170 %-át,

b) a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 25%-a, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 200 %-át.

(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a helyi temetkezési vállalkozások által évente kiadott tájékoztatója alapján kerül megállapításra.

(6) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

(7) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély - kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén - nem állapítható meg.

(8) Az önkormányzati segély évente legfeljebb egy alkalommal – egyedül élő esetén személyenként, egyéb esetben családonként - méltányosságból abban az esetben is megállapítható, ha az egy főre jutó havi jövedelem az 11. § (1) bekezdésében és a 12. § (4) bekezdésében előírt jövedelmi feltételektől legfeljebb 50 %-kal eltér.

 

13.§ (1) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) jövedelemigazolásokat,

b) gyógyszersegélyre benyújtott kérelem esetén a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti költségéről szóló igazolást (gyógyszertári),

c) munkanélküliséget igazoló okiratokat,

d) gyermek átmeneti, vagy tartós nevelésbe vétele esetén az azt elrendelő, vagy annak megszüntetéséről szóló határozat másolatát,

e) kórházi kezelés esetén a zárójelentést,

f) betegség esetén az orvosi igazolást, vagy a táppénzigazolást,

g) elhunyt személy eltemettetése esetén az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

(3) A polgármester az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat. Amennyiben a jogosult a felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget, vagy a felhasználást nem tudja igazolni, az ellátás 15 napon belüli visszafizetésére kell kötelezni.

(4) A (3) bekezdés szerinti visszafizetést a rosszhiszemű felhasználás tudomásra jutásától számított 30 napon belül kell elrendelni. A rosszhiszeműen felhasznált önkormányzati segély összegének visszatérítéséig, ugyanarra az okra tekintettel önkormányzati segélyt nem lehet újra megállapítani.

(5) Az önkormányzati segély kifizetésére a megállapítást követő pénztári napon kerül sor.”

 

2. § Az ör. II. fejezete a következő 13. alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki:

 

13. Önkormányzati segély

 

18/A. § (1) Önkormányzati segély természetben ellátásként

a) tűzifa,

b) élelmiszer,

c) gyógyszer

formájában nyújtható.

(2) Élelmiszer formájában nyújtott önkormányzati segély esetén a segély összege a családsegítő szolgálat családgondozója részre kerül kifizetésre, melynek felhasználását a családgondozó 15 napon belül köteles számlával igazolni.

(3) Gyógyszer formájában nyújtott önkormányzati segély nyújtására a Baracska Patikával kötött megállapodás alapján kerül sor.”

 

3. § Az ör. „Átmeneti segély kérelem” megnevezésű 3. számú melléklete helyébe e rendelet „Önkormányzati segély iránti kérelem” megnevezésű 1. számú melléklete lép.

 

4. § (1) Hatályát veszti az ör. 14-15. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés.

(2) Hatályát veszti az ör. 4. melléklete.

 

Záró rendelkezések

 

5.§ (1)Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és 2014. január 5. napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet.

 

 

 

Boriszov Zoltán Szeleczkyné Szabó Katalin

polgármester jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet …./2013. (…) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 11/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

 

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

 

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………………

Születési neve : .……………………….………………………………………………………..

Anyja neve: …………………………………………. Családi állapota:……………………..

Születési helye: …………………………………. Ideje: ………..év……..…….hó……….nap

TAJ száma: □□□ □□□ □□□

Telefonszám/elérhetőség (kitöltése önkéntes): …………………………

 

Lakóhelye: …………………. (ir. szám) …………………………………..… (település), ...…..….........…………………………………. út/utca/tér/köz …..…… szám

Tartózkodási helye: …………………. (ir. szám) …………………………………..… (település), ...…..….........…………………………………. út/utca/tér/köz …..…… szám

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, főbérlő, családtag, haszonélvező, egyéb: ……………………....

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: lakóhelyemen

 tartózkodási helyemen tartózkodom.

 

Az önkormányzati segélyt

eseti segélyként

haláleset miatt

gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások miatt kérem megállapítani.

 

Kérelem indokolása (KÖTELEZŐ KITÖLTENI!):

 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………….....................................................................................

………………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………….....................................................................................

………………………………………………………………………………………………….........

 

Kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozók adatai:

 

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

TAJ szám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozók jövedelme(i):

 

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

Házastárs (élettárs) jövedelme

Gyermek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz

 

 

 

Vállalkozásból származó nettó jövedelem

 

 

 

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

 

 

 

Önkormányzat, járási hivatal és állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési ellátás, aktív korúak ellátása stb.)

 

 

 

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás

 

 

 

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi munka)

 

 

 

Összes nettó jövedelem

 

 

 

 

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozói összjövedelme: ………………………Ft

Egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: …………………….. Ft

 

 

Nyilatkozat különélésről és gyerektartásról

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem.

 

Házastársamtól/élettársamtól ……….……….. óta különélek.

Gyermekem/gyermekeim után havi ……………………... Ft, gyerektartásdíjat kapok/ nem kapok.

 

 

Igazolás gyógyszersegélyhez

 

Alulírott igazolom, hogy ………………………………………………. (jogosult neve) részére ……………………………………………. elnevezésű gyógyszer került felírásra. A gyógyszer ára: …………………….Ft. A jogosult közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik/nem rendelkezik.

 

………………………………………..

aláírás, bélyegző

 

Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51.§ (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható.

 

Kelt: ………………………….., ……… év …………. hó ……… nap

 

…………………………………………

kérelmező aláírása

TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL

 

 • Jövedelemigazolást, amely

- Rendszeres jövedelem esetén kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy/ek munkáltatója által kiállított nettó jövedelemigazolás a kérelem benyújtását megelőző hónapról

- Álláskereső személy esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiállított irat (hatósági bizonyítvány, határozat, álláskeresési kiskönyv), amennyiben álláskeresési támogatásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző havi álláskeresési támogatás összegének igazolása

- Nyugdíjas esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy nyugdíjas igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény

- Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző év Nemzeti Adó és Vámhivatal általi igazolása. A vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum

- Gyermek elhelyezésére, tartásdíj igazolása bírói ítélet vagy nyilatkozat

- Nyilatkozat, ha a különélő szülő nem fizet tartásdíjat e tényről, annak okáról, mit tett vagy mit szándékozik tenni annak érdekében – határidő megjelölésével, - hogy a különélő szülő is hozzájáruljon a gyermek tartásához

- GYES, GYED esetén a Magyar Államkincstár igazolása a folyósított ellátásról (csatolása önkéntes)

- folyamatban lévő nyugdíj, vagy megváltozott munkaképességűek ellátása iránti eljárás megindításáról szóló igazolás (postai tértivevény, eljárás megindításáról szóló végzés, …stb.)

 • Eseti segélyhez az okot adó körülményeket igazoló irat (többek között: munkahely megszűnése esetén annak igazolása, kórházi kezelés zárójelentéssel történő igazolása, nyugdíjazás iránt benyújtott kérelem igazolása, recept és a patika igazolása, stb.)

 • Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokhoz mellékelni kell:

  • várandóság alatti válsághelyzetét igazoló iratot (pl.: védőnő javaslata, gyermekjóléti szolgálat javaslata),

  • az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadást igazoló iratot,

  • gyermek fogadásának előkészítésével kapcsolatos többletkiadásokat igazoló iratokat,

  • nevelésbe vett gyermekével a kapcsolattartás költségéről, a családba való visszakerülésének költségének igazolását, valamint a gyámhivatal határozatát a nevelésbe vételről vagy annak megszüntetéséről

  • hátrányos helyzet igazolásáról szóló döntést

 • Temetési segély megállapításához csatolni kell:

  • halotti anyakönyvi kivonat másolatát

  • eredeti temetési számlát”

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert