Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Képviselő-testületi hírek

 

Képviselő-testületi hírek

 

2014. első képviselő-testületi ülésére január 30-án került sor. Az ülésen nem volt jelen Boriszov Zoltán polgármester és Szűcs Norbert képviselő.

 

Az államháztartásról szóló törvény előírása valamint a Stabilitási törvény felhatalmazása alapján megállapította képviselő-testületünk 2015-2017. évekre vonatkozóan a saját bevételi összegét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit. Bevételként a helyi adók, díjak és pótlékok kerültek megállapításra. Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség a jelenlegi költségvetési évre és az azt követő három évre nem terheli önkormányzatunkat.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 280.329.000 Ft kiadási és 280,329,000 Ft bevételi főösszeggel került elfogadásra. Ebből Baracska Község Önkormányzatának kiadási és bevételi főösszege egyezően 226.395.000 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi főösszege 53.934.000 Ft. A köztisztviselők létszáma 8 főben lett meghatározva. (Igennel szavazott: dr. Herczeg József, dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei Andrásné.)

Testületünk a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 18.082.000 forintban, (működési kiadás: 13.256.000 forint beruházási kiadás: 4.826.000 forint) bevételi főösszegét 18.082.000 forintban javasolja elfogadni.

Jóváhagyásra került a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2012-2017. évekre vonatkozó saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége is. A 3 évet érintő adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség a Társulásnál sem áll fenn.

4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett született döntés a civil szervezetek részére történő pályázati kiírásról. A költségvetésben e célra telőirányzott támogatási összeg 2.500.000 Ft. (Igennel szavazott: dr. Herczeg József, dr. Mayer András, Pintérné Bernyó Piroska, Tóthné dr. Kolumbán Ottilia, tartózkodott: Becsei Andrásné.)

A Baracska Község Önkormányzata és a Baracskai Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás egybehangzó igen szavazattal került elfogadásra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve felülvizsgáltuk Képviselő-testületünk Szervezeti és Működési Szabályzatát és elvégeztük a szükséges módosításokat.

A jegyző 2013. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette testületünk és úgy döntött, hogy költségvetésében - 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra - biztosítja a forrást a jegyző illetményének 20 %-kal történő eltérítéséhez.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Vezetőjének FEB103-1/2014. szám alatt kelt törvényességi felhívásában foglaltakat tudomásul vette testületünk. (A törvényességi felhívás a Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás szabályozására vonatkozott.)

Rendeletet alkotott képviselő-testületünk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. (A rendelet e lapszámban olvasható és önkormányzatunk honlapján is megtalálható.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanításra történő elszállítására Fehér Gyula (2472 Kajászó, Rákóczi út 15.) közszolgáltatót jelölte ki testületünk. Egyúttal elfogadta a vállalkozóval kötendő közszolgáltatási szerződés tervezetét és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A polgármester távolléte miatt elnapolásra került a társulások működéséről szóló polgármesteri tájékoztató.

Elfogadásra került az a Megállapodás tervezet, amely a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet alapján gyógyszer formájában nyújtandó önkormányzati segélyezéshez kerül megkötésre az Országút Patikai Gyógyszer Kereskedelmi Kft-vel. Felhatalmazást kapott a polgármester a Megállapodás aláírására.

Módosította testületünk a népművelő kinevezésére vonatkozó határozatának egyik pontját.

Megtárgyalásra került az Aradi utcai lakosok téli útviszonyokkal kapcsolatos panaszlevele és megbízást kapott a polgármester a válaszadásra.

Testületünk elutasította Várpalota Város Polgármesterének kezdeményezését és nem támogatja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszűnését.

Testületünk jóváhagyta a 2014-2020-as időszak Fejér Megyei Településfejlesztési Programjának kidolgozásához megküldött helyi fejlesztési célokat. A célok között útfelújítások, fejlesztések, egészségügyi alapellátási intézmények fejlesztése, intézmények fűtéskorszerűsítése szerepel.

A SZEVASZ a Baracskai Faluházért Alapítvány Faluház felújításához kapcsolódó nyertes pályázatának előfinanszírozására vonatkozó kérelme megtárgyalását elnapolta testületünk.

A Nyugdíjas Klub kérelme alapján február 14-én és március hónapban egy alkalommal térítésmentesen biztosítja testületünk a Faluház termét összejövetelükhöz. A további időpontokra vonatkozó kérelmet a Civil Alap pályázaton nyújthat be a Klub.

Úgy határozott testületünk, hogy részt kíván venni a Közép- és Kelet-európai történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt pályázaton. Megbízta a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges szakértői anyagot, valamint a várható költségek becslését készítesse el.

Testületünk tudomásul vette a jegyző írásos tájékoztatóját a törvényességi felügyelet 2013. évi ellenőrzésének eredményéről és a 2014. évi tervezésről.

Zárt ülésen szociális ügyben történő fellebbezés elutasításáról és bírósági végzéssel kapcsolatos teendőkről tárgyalt a testület.

Becsei Andrásné
alpolgármester

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert