Navigáció
Fiss híreink
Legújabb cikkek
Fogászat
Hullladékgyűjtés
Képviselő-testületi ...
Éppen péntek
Képviselő-testületi ...
Támogató
Civil Szervezetek támogatása

 

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2013.(I.31.) határozata

a Civil Szervezetek támogatásáról szóló

13/2012.(II.10.) határozat módosításával egységes szerkezetben történő elfogadásáról

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot a módosítással egységes szerkezetben - az alábbi tartalommal fogadta el:

SZABÁLYZAT

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

 

Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a községben működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek átláthatóbb és kiszámíthatóbb működéséhez támogatást nyújt. A támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés elősegítése érdekében Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szabályzatot alkotja:

1.

A szabályzat célja

A baracskai székhelyű civil szervezetek, szerveződések, illetve országos, regionális, megyei szervezetek baracskai szervezettel is rendelkező civil szervezetei, helyi klubok, szakkörök (körök) számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.

 

 

2.

A szabályzat hatálya

(1) A szabályzat hatálya alá tartoznak azon civil szervezetek, szerveződések, helyi klubok, szakkörök (körök), (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyek Baracskán folytatják tevékenységüket, a baracskai közéletben tevőlegesen részt vállalnak.

(2) Nem támogathatók a civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.

(3) A szabályzat hatálya nem terjed ki a Faluház (mint intézmény) által szervezett klub és szakköri foglalkozásokra.

(4) Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.

 

3.

A civil szervezetek támogatásának módja

a) pénzbeli,

b) természetbeni (önkormányzati tulajdonban lévő épület/helyiség használata, autóbusz használat), melynek pénzben kifejezhető értéke a megállapodási szerződésben meghatározásra kerül)

 

4.

Önkormányzati Civil Alap

(1) Az Önkormányzat költségvetésében e szabályzatban meghatározott célokra és a civil szervezetek számára elkülönített alapot, Önkormányzati Civil Alapot (a továbbiakban Alapot) hoz létre. Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;

b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;

c) hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása;

d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása;

e) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

f) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása;

g) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása;

h) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott községpolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,

i) civil hálózatépítő tevékenység, illetve abban (tevékenység szerinti szakmai szervezetekben, szövetségekben stb.) való részvétel támogatása.

(3) Az Alapból támogatás e szabályzatban foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatot a képviselő testület írja ki és bírálja el. A pályázat kiírása a költségvetésről szóló rendelet elfogadásakor történik.

(4) Az Alap nagyságának módosítására és új pályázati kiírás kibocsátására a féléves költségvetési beszámoló elfogadásakor van lehetőség.

(5) A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírást követő 40. nap, mely határidő jogvesztő.

 

5.

Az Önkormányzati Civil Alapból nyújtott pénzügyi támogatás igénylése

(1) A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 20 nappal közzé kell tenni Baracska Község hivatalos internetes honlapján, a Kidoboló c. újságban, valamint az önkormányzat hirdetőtábláin.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, az odaítélhető támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést, a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.

(3) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell (1. sz. melléklet):

a) a pályázó nevét, székhelyét, bejegyzett szervezet esetén az adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel

számát, valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs.

c) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;

d) a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához

rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;

e) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját;

f) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és Baracska Község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez.

(4) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve kell benyújtani

(5) A kiíró a pályázókat egy esetben 5 napos határidő kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére.

(6) Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett a tudomásszerzéstől számított két éven belül az a civil szervezet, amely

a) az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

b) az Alapból kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel;

c) szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

(7) A kizárt szervezetekről Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.

 

6.

A támogatási szerződés

(1) E szabályzat 3. pontjában meghatározott forrásokból támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell (2. sz. melléklet):

a) támogatás összegét;

b) a támogatás konkrét célját;

c) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;

d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;

e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására;

f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű

felhasználásának Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője, vagy a Képviselő-testület által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez;

g) a szerződésszegés eseteit és szankcióit,

h) amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a polgármester előleget biztosít, az előleg összegét és beszámításának módját.

 

7.

(1) A támogatások folyósítására a támogatási kérelemben megjelölt ütemezés szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

(2) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

(3) A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a polgármesternek címezve benyújtani.

(4) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Pénzügyi-, Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt, mely döntéséről a Képviselő-testületet annak soron következő ülésén tájékoztatja.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Baracska Község önkormányzat hivatalos internetes honlapján, és a Kidoboló c. újságban közzétételre kerül.

 

8.

(1) A Képviselő-testület által a költségvetés elfogadásakor megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követően Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala gondoskodik a támogatottal kötött támogatási szerződés alapján.

(2) A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Önkormányzattal kötött megállapodás, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

(3) A támogatott civil szervezet, szerveződés a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben benyújtani.

A támogatás felhasználásáról készített elszámolást a kedvezményezettek postai úton ajánlott küldeményként a polgármesternek címezve, vagy személyesen kötelesek benyújtani.

(4) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg tárgyalja.

 

9.

A Kozma Ferenc Általános Iskola az igazgató, a Szent László Regionális Óvoda baracskai Bóbita Tagóvodája pedig a tagóvoda vezető kérelmére pályázat benyújtása nélkül évi egy alkalommal ingyenes használatba kapja a Faluházat.

 

10.

A szabályzatban foglaltakat első alkalommal az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadását követően lehet alkalmazni.

 

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

 

 

Boriszov Zoltán sk. Szeleczkyné Szabó Katalin sk.

polgármester jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

 

Szervezet adatai:

 

1. SZERVEZET, SZERVEZŐDÉS NEVE:

 

 

2. SZERVEZET, SZERVEZŐDÉS CÍME:

 

 

3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:

 

 

4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:

 

 

5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:

 

 

6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:

 

 

7.SZERVEZET BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA:

 

 

8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA:

 

 

Támogatási információk:

 

1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST?

 

 

IGEN NEM

 

 

A TÁMOGATÁS J JELLEGE:

a, PÉNZBELI

b, TERMÉSZETBENI

 

2. A JELEN PÁLYÁZATBAN KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

 

 

3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (CÉL):

 

 

4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI:

(EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERŐ STB.)

 

 

5. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA:

 

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:

 

BEJEGYZETT SZERVEZETEK ESETÉBEN:

 

 1. a bírósági bejegyzésről szóló 30 napnál nem régebbi - végzés másolata; 1

 2. az alapszabály másolata;2

 3. az előző támogatás felhasználásáról készített, a szabályzat 7. pontjában meghatározottak szerint elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló

 4. az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató

 5. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve;

 6. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Baracska Község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;

 7. nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs.

 

SZERVEZŐDÉS ESETÉBEN:

 

 1. az előző támogatás felhasználásáról készített, a szabályzat 7. pontjában meghatározottak szerint elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló

 2. az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató

 3. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek szerint részletezve;

 4. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez és Baracska Község hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;

 5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, önkormányzati adóhatóság) nincs.

 

 

 

 

Kelt: ., .

 

 

 

..

A szervezet képviselőjének aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet

 

 

Ikt. sz.: / 201.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

mely létrejött egyrészről Község ÖNKORMÁNYZATA; képviseli: polgármester, továbbiakban, mint Támogató,

másrészről {szervezet neve} (, {címe}; képviseli: {név}), mint Támogatott között a {cél általános megjelölése}{év} évi támogatásáról.

 

 1. A Támogató Község Önkormányzata Képviselő-testületének / . ( . .) sz. határozata alapján a {cél konkrét megjelölése a pályázatra történő hivatkozással} támogatása céljából Támogatott részére

a./ .,- Ft, azaz . forint összeg célzott támogatást nyújt

b./ természetbeni célzott támogatást nyújt (melynek értéke forintban kifejezveFt)

a 20.. évben a ./ 20évi ( ..) sz. önkormányzati rendeletben szereplő Önkormányzati Civil Alap terhére.

 1. A Támogató a támogatást legkésőbb (dátum} a Támogatott bankszámlájára: átutalja, illetve Baracska önkormányzat házipénztárából kifizeti..

 2. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb {dátum}-ig írásos szakmai és - számlamásolatok csatolásával pénzügyi és szakmai beszámolót készít, melyet {név} polgármesternek címezve kell a polgármesteri hivatalhoz benyújtani. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve A számla összegéből forint kizárólag a .. sz. pályázat elszámolásához került felhasználásra. feliratot. A támogatási összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetéül használható fel.

 3. A beszámolót a képviselő-testület P.I.T. Bizottsága {hónap}-i ülésén tárgyalja és fogadja el, illetve szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 5 napon belül a 3. pont szerint benyújtani. Ez esetben a beszámolóról a Bizottság {hónap}-i ülésén dönt.

 4. Amennyiben a szerződés 3. pontjában jelzett beszámoló a megállapodásban szereplő határidőig nem érkezik meg, illetve azt a képviselő testület a hiánypótlást követően sem fogadja el, a Támogatott köteles a támogatás teljes a jogszabályban meghatározott kamattal növelt - összegét legkésőbb {dátum}-ig az önkormányzat számlájára visszautalni. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.

 

 

 

- 2 -

 

 1. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala jegyzője, valamint a Képviselő-testület által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek ellenőrzéséhez.

 2. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló ./ 20. ( ..) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott szabályzat, a Ptk. szerződésre vonatkozó rendelkezései, valamint az államháztartási törvény végrehajtásának szabályait tartalmazó 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 68-100 §-ai tartalmazzák.

 

 

Baracska, 2014................................................................

 

 

 

 

..

Támogató Támogatott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 A fenti dokumentumok benyújtása csak abban az esetben kötelező, amennyiben az előző pályázat benyújtását követően a dokumentumokban található adatokban változás történt.

 

Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek

Jelentkezz be vagy regisztrálj

Még nem értékelték
Kidoboló Nagymáthé Norbert